• Regulamin SSP

    • REGULAMIN

      

     Społecznej Szkoły Podstawowej nr 16

      

     Społecznego Towarzystwa Oświatowego

      

     w Warszawie

      

      

     I. Zasady funkcjonowania szkoły

      

     1. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie, zwana dalej szkołą, działa na podstawie  statutu i niniejszego regulaminu oraz w myśl swoich zasad programowych. Organem prowadzącym oraz sprawującym nadzór nad szkołą jest Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 26 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, zwany dalej Zarządem Koła.

     2. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO jest ośmioletnia.

     3. Szkołą kieruje Dyrektor.

     4. Społeczny charakter szkoły polega na różnych formach uczestnictwa rodziców w życiu szkoły. Rodzice mogą podejmować działalność w Samodzielnym Kole Terenowym nr 26 STO i w Radzie Rodziców. Mogą też zgłaszać do nich swoje wnioski i uwagi związane z funkcjonowaniem szkoły. Ponadto uczestnictwo rodziców w życiu szkoły może przybierać następujące formy:

      1. doradztwo w ustalaniu programu działania szkoły, współpraca z wychowawcami oddziałów, Dyrektorem  oraz  Radą Rodziców przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, m.in. poprzez uczestnictwo w komisjach i zespołach tworzonych przez Radę Nauczycieli,

      2. wspieranie szkoły pod względem materialnym,

      3. włączanie się w niezbędne  prace społeczne na rzecz szkoły,

      4. inicjatywa, udział i pomoc w realizacji imprez pozaszkolnych  (zabawy, wycieczki, "zielone szkoły", teatr, kino, muzeum).

     5. Prace społeczne, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania szkoły, są zgodne z przesłaniem STO. Prace te rodzice wykonują zgodnie z sugestiami Dyrekcji i Rady Rodziców. Rada Rodziców sporządza listę niezbędnych prac (aktualizowaną zgodnie z potrzebami) w formie informacji dla rodziców, a także organizuje zespoły osób, które mogą poszczególne prace wykonać. Mogą to być na przykład czynności techniczno-organizacyjne, opieka nad dziećmi podczas przejazdów, pomoc w wyposażaniu pracowni, sal lekcyjnych, biblioteki, klubu itp.

     6. Szkoła prowadzi co najmniej jeden oddział na każdym poziomie wiekowym. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekroczyć 18 uczniów. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Koła może zmniejszyć lub zwiększyć liczbę dzieci w oddziale.

     7. Z chwilą przyjęcia dziecka do szkoły rodzice podpisują oświadczenie, w którym zobowiązują się  do respektowania statutu i regulaminu szkoły oraz do terminowego wnoszenia opłat za naukę dziecka w szkole. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

     8. Niedotrzymywanie przez rodziców zobowiązań wobec szkoły powoduje skreślenie dziecka z listy uczniów szkoły na zasadach określonych w statucie szkoły podstawowej.

      

     II. Organizacja pracy szkoły

      

     1. Rok szkolny trwa od 1 września danego roku kalendarzowego do 31 sierpnia roku następnego.

     2. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną i opiekuńczą w godz.7.30 - 17.30.

     3. Pobyt dziecka w szkole po godz. 17:30, wynikający ze spóźnienia się rodziców, jest dodatkowo płatny wg stawki ustalonej przez Zarząd Koła. Opłaty określone są na podstawie sporządzanej każdego dnia listy dzieci, które do tej godziny nie zostały odebrane. Opłata wnoszona jest do kasy lub na konto szkoły zgodnie z notą na dopłatę do czesnego, sporządzoną po zakończeniu miesiąca.

     4. Lekcje trwają 45 minut. Lekcje prowadzone w blokach tematycznych trwają od 30  do 90 minut, w zależności od  tematu lekcji i od wieku uczniów.

     5. W szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne. Obok zajęć niepłatnych, przewidzianych w ofercie szkoły, organizowane są dla zainteresowanych zajęcia dodatkowo płatne. Rodzaj zajęć oraz godziny ich prowadzenia, a także godziny pracy świetlicy, biblioteki ustala Dyrektor Szkoły.

     6. W szkole mogą być również organizowane dodatkowe zajęcia obowiązkowe.

     7. W szkole obowiązują oceny opisowe i oceny cyfrowe. Zasady przekazywania informacji o ocenach określone są w szkolnym systemie oceniania. W szkole obowiązuje dziennik elektroniczny.

     8. Nauczyciele na bieżąco informują rodziców o wynikach nauczania i ewentualnych problemach wychowawczych. Szkoła organizuje dni otwarte dla rodziców. Ich terminy ustala Dyrektor Szkoły.

     9. Każda nieobecność ucznia na zajęciach obowiązkowych winna być pisemnie usprawiedliwiona przez rodziców. Wychowawca może wyrazić zgodę na nieobecność ucznia w szkole z przyczyn innych niż choroba na podstawie pisemnego wniosku rodziców. Decyzja w sprawie nieobecności dłuższej niż 7 dni powinna być uzgodniona z Dyrektorem Szkoły.

     10. Wszelkie istotne informacje dotyczące spraw szkoły wywieszane są na tablicach informacyjnych w pobliżu sekretariatu.

     11. Dyrektor Szkoły określa dni i godziny, w których będzie przyjmował rodziców w sprawach indywidualnych. Ustala też dogodne dla rodziców godziny pracy sekretariatu i kasy.

     12. W szkole zapewniona jest podstawowa opieka medyczna (apteczka z lekami pierwszej pomocy, gabinet pomocy doraźnej, dyżury pielęgniarki).

     13. Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z odpłatnych obiadów oraz zapewnia naturalną wodę niegazowaną  w ciągu całego dnia  bez dodatkowej opłaty.

     14. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu oraz używania i posiadania środków odurzających.

     15. Każdy członek społeczności szkolnej obowiązany jest dbać o mienie szkoły i korzystać z jej wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem.

      

     III. Finansowe zasady działalności szkoły

      

     1. Wysokość czesnego, wpisowego oraz innych opłat, a także sposób ich wnoszenia ustala Zarząd Koła na podstawie preliminarza budżetowego, który opracowuje Dyrektor Szkoły, przy czym Dyrektor może zlecić opracowanie i przedstawienie preliminarza budżetowego szkoły swojemu zastępcy. Dyrektor przedstawia  Zarządowi  Koła okresowe  sprawozdania finansowe z działalności szkoły, przy czym Dyrektor może zlecić opracowanie i przedstawienie Zarządowi okresowego sprawozdania finansowego z  działalności szkoły swojemu zastępcy. Sprawozdania te są udostępnione rodzicom.

     2. Czesne – w pełnej wysokości określanej uchwałą Zarządu Koła obowiązującą w danym roku szkolnym – i inne opłaty pobierane są  przez 10 miesięcy roku szkolnego w celu pokrycia kosztów działalności szkoły w ciągu roku kalendarzowego. Opłaty wnoszone za drugie i kolejne dziecko w szkole są niższe o 5%, a dla dzieci i wnucząt pracowników SSP nr 16 STO, w czasie ich zatrudnienia na umowę o pracę są niższe o 30%. Wnoszone przez rodziców opłaty pokrywają koszty nauki oraz zajęć wyrównawczych, świetlicowych i kół zainteresowań.

     3. Rodzice zobowiązani są wpłacać czesne oraz inne należności z góry do 5 dnia każdego miesiąca. Przekroczenie tego terminu powoduje konieczność zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę. Kwoty uzyskiwane z odsetek karnych przeznaczane będą na stypendia.

     4. Dyrektor raz w miesiącu informuje Zarząd Koła o niewypełnianiu przez rodziców zobowiązań finansowych wobec szkoły.

     5. W przypadku niewniesienia opłat za  naukę przez jeden miesiąc Dyrektor – do 15 dnia następnego miesiąca,  licząc od chwili zaprzestania opłat - skreśla dziecko  z listy uczniów. Decyzja ta jest przekazywana rodzicom w formie pisemnej i doręczana osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Pismo przesłane w ten sposób, awizowane dwukrotnie uznaje się za doręczone. Kopię  decyzji o skreśleniu dziecka z listy uczniów wraz z uzasadnieniem otrzymuje Zarząd Koła.

     6. Rodzicom przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Koła  w ciągu 7 dni od daty doręczenia decyzji o skreśleniu. Zarząd rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni.

     7. Anulowanie przez Zarząd decyzji Dyrektora o skreśleniu dziecka z listy uczniów z powodów finansowych  możliwe jest tylko jeden raz. Warunkiem uchylenia decyzji o skreśleniu jest uregulowanie zaległości i złożenie przez rodziców weksla na sumę równą opłatom za naukę do końca roku szkolnego.

     8. Decyzja uprawomocnia się w przypadku, gdy Zarząd podtrzyma decyzję Dyrektora o skreśleniu dziecka z listy uczniów, a dokumenty dziecka  przesyłane są do właściwej szkoły rejonowej.

     9. Skreślenie dziecka z listy uczniów nie zwalnia rodziców z obowiązku uregulowania zaległych zobowiązań wobec szkoły, zgodnie z podpisanym oświadczeniem. Niezapłacenie zaległych należności powoduje wystąpienie szkoły na drogę przewidzianą przepisami prawa.

     10. W uzasadnionych przypadkach losowych rodzice mogą wystąpić do Zarządu Koła o czasowe odroczenie obowiązku ponoszenia opłat za naukę. Zarząd Koła  podejmuje decyzję po zapoznaniu się z kondycją finansową szkoły i po wyczerpaniu innych możliwości wspomożenia wnioskodawcy (np. poprzez pomoc stypendialną).

     11. Rodzice nowo przyjętych uczniów wnoszą bezzwrotne wpisowe przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i wyposażeniem miejsca do nauki dla nowo przyjętego ucznia. Wysokość wpisowego corocznie określana jest uchwałą Zarządu Koła i podawana do wiadomości w zasadach rekrutacji na dany rok szkolny,  stanowiących załącznik do regulaminu. Kwota ta powinna być wpłacona na konto SKT nr 26 STO w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty wywieszenia listy przyjętych uczniów. Niewpłacenie w/w kwoty w określonym terminie rozumiane jest jako rezygnacja z nauki.

     12. Osobno płatne są:

      1. nieobowiązkowe zajęcia dodatkowe wykraczające poza ofertę szkoły,

      2. uczestnictwo w imprezach pozaszkolnych (teatr, kino, wycieczki, zielona szkoła),

      3. zakupy organizowane hurtowo przez szkołę, a związane z wyposażeniem dzieci,

      4. ubezpieczenie uczniów,

      5. obiady.

     13. Szkoła organizuje zbiorowe ubezpieczenie uczniów i pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpiecza nauczycieli od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu.

      

     IV. Postanowienie końcowe

      

     Regulamin szkoły wchodzi w życie z dniem 4 października 1999 roku, z późniejszymi poprawkami na podstawie uchwał Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 26 STO z dnia 11 lutego 2002 r., z dnia 9 grudnia 2003 r., 13 grudnia 2005 r., 3 marca 2008 r., 29 września 2009 r., 18 listopada 2014 r. oraz z dnia 25 maja 2017 r.

      

      

     Prezes  Koła nr 26 STO

      

     Marzenna Zapalska

      

     Załącznik nr 1 - wzór oświadczenia

      

     Załącznik nr 2 - zasady rekrutacji do oddziału 1 SSP nr 16 STO

      

      

   • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO w Warszawie
   • sekretariat@szkola16sto.pl
   • (22) 625-15-12
   • al. Solidarności 113 c 00-140 Warszawa Poland
   • https://sites.google.com/site/bipsp16sto/
   • Strona korzysta z plików cookies w celach realizacji swoich usług zgodnie z polityką cookies. Warunki dostępu i przechowywania plików mogą określić państwo w swojej przeglądarce.
   • Wszystkie grafiki wykorzystane na stronie są autorstwa naszych uczniów, powstały w trakcie warsztatów plastycznych.