•  

     REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM W

     SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 16 STO

      

      

     § 1

      

     1. Stypendium wypłaca się ze środków pochodzących z budżetu szkoły, darowizn celowych i innych źródeł.
     2. Wysokość środków pochodzących z budżetu szkoły określa Zarząd SKT nr 26 STO.
     3. Darowizny celowe są dobrowolnymi wpłatami darczyńców z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów naszej szkoły.

      

      

     § 2

      

     1. Komisja stypendialna, zwana dalej Komisją, jest organem powołanym na czas nieokreślony przez Zarząd Koła.
     2. W skład Komisji wchodzą 3 osoby: Dyrektor szkoły, jako przewodniczący oraz 2 członków: przedstawiciel Zarządu Koła i  przedstawiciel Rady Nauczycieli.
     3. Członek Komisji może być odwołany po złożeniu rezygnacji lub z inicjatywy organu, który go powołał.
     4. Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania w tajemnicy spraw poruszanych na posiedzeniach Komisji.
     5. Członkowie Komisji nie mogą występować o przyznanie stypendium ich dzieciom.
     6. Posiedzenia Komisji zwoływane są z inicjatywy przewodniczącego Komisji, na wniosek 2 jej członków lub przez Zarząd Koła,
      1. posiedzenia Komisji są protokołowane, dokumentację Komisji przechowuje jej przewodniczący,
      2. posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w semestrze,
      3. decyzje Komisji w sprawie przyznania, wstrzymania lub odebrania stypendium podejmowane są w trybie uchwały i mają charakter ostateczny.
     7. Komisja podejmuje uchwały przy obecności co najmniej 2 członków w głosowaniu jawnym zwykłą  większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.
     8. Komisja ogłasza decyzje o przyznanych stypendiach na tablicy informacyjnej szkoły.
     9. Komisja składa Zarządowi SKT nr 26 STO sprawozdanie z wykonania swojej pracy w danym roku kalendarzowym.

      

     § 3

      

     1. Komisja ogłasza termin składania podań poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej szkoły do 25 września. Komisja ogłasza dodatkowy termin składania podań w miarę dysponowanych środków.
     2. Stypendia przyznawane są na każdy semestr danego roku szkolnego.
     3. Stypendia przyznawane są uczniom Społecznej Szkoły Podstawowej nr 16 STO na wniosek:
      1. rodziców ucznia,
      2. dyrektora szkoły,
      3. wychowawcy klasy.

      

     1. Stypendia przyznawane są uczniom:

     4.1 którzy mają osiągnięcia w nauce i wyróżniają się zachowaniem.

           4.2 których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

     1. Rodzice starający się o przyznanie uczniowi stypendium powinni sumiennie realizować swoje dotychczasowe zobowiązania wobec szkoły.
     2. Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania Komisji o zmianie warunków, o których mowa w ust. 4.2.
     3. Zmiana sytuacji stypendysty odnośnie spełnienia warunków otrzymania stypendium może powodować wstrzymanie lub obniżenie stypendium.

      

     § 4

      

     1. Przed dokonaniem pierwszej wypłaty stypendium w danym roku podatkowym uczeń lub rodzic wypełnia oświadczenie wg wzoru PIT-2C (dane muszą być ucznia a podpis opiekuna) i składa w sekretariacie SSP 16 nr STO.
     2. Przyznawana kwota stypendium jest przekazywana bezpośrednio na szkolne konto rozrachunkowe ucznia po otrzymanym oświadczeniu PIT – 2C.
     3. Do końca lutego roku następującego po wypłacie stypendium dział księgowości SSP nr 16 STO wystawi PIT-11 (informację o wysokości wypłaconego stypendium) zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych.

      

     § 5

      

     Regulamin w brzmieniu powyższym został przyjęty uchwałą Zarządu SKT nr 26 STO podjętą w dniu 02 września 2021 roku.

      

      

                                                                                                                 Prezes SKT nr 26 STO

      

                                                                                                                  Marzenna Zapalska

      

      

   • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO w Warszawie
   • sekretariat@szkola16sto.pl
   • (22) 625-15-12
   • al. Solidarności 113 c 00-140 Warszawa Poland
   • https://sites.google.com/site/bipsp16sto/
   • Strona korzysta z plików cookies w celach realizacji swoich usług zgodnie z polityką cookies. Warunki dostępu i przechowywania plików mogą określić państwo w swojej przeglądarce.
   • Wszystkie grafiki wykorzystane na stronie są autorstwa naszych uczniów, powstały w trakcie warsztatów plastycznych.