• Statut SSP

    • STATUT

      

     Społecznej Szkoły Podstawowej nr 16

      

     Społecznego Towarzystwa Oświatowego

      

     w Warszawie

      

     /tekst jednolity/

      

      

     Spis treści

      Rozdział I

      Przepisy ogólne

      Zasady finansowania

      Rozdział II

      Organa Szkoły

      Dyrektor Szkoły

      Rada Nauczycieli

      Rada Rodziców

      Samorząd Uczniowski

      Rozdział III

      Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej

      Rozdział IV

      Organizacja pracy szkoły

      Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

      Rozdział V

      Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

      Stypendia

      Rozdział VII

      Przepisy końcowe

       

     Rozdział I

      

     Przepisy ogólne

      

     § 1

      

     1. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie, zwana dalej Szkołą, jest prowadzona i nadzorowana przez Samodzielne Koło Terenowe nr 26 Społecznego Towarzystwa Oświatowego na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz statutu Społecznego Towarzystwa Oświatowego (zwanego dalej STO).

     2. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO w Warszawie oraz Społeczne Gimnazjum nr 16 STO do czasu jego wygaśnięcia i zakończenia działalności z dniem 31.08.2019 roku zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe tworzą łącznie Zespół Szkół nr 16 STO w Warszawie.

     3. Szkoła ma uprawnienia szkoły publicznej.

     4. W szkole przestrzegane są wymagania określone w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe, a mianowicie:

      1. realizowany jest program nauczania uwzględniający podstawy programowe,

      2. zajęcia edukacyjne realizowane są w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej tego typu,

      3. stosowane są ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

      4. prowadzona jest dokumentacja przebiegu nauczania ustalona dla szkół publicznych,

      5. zatrudnieni są nauczyciele przedmiotów obowiązkowych posiadający kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

     5. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO jest ośmioletnia. Szkoła może organizować oddział zerowy. Decyzję w sprawie jej utworzenia podejmuje Zarząd Koła na wniosek Dyrektora Szkoły.

     6. Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

     7. Statut jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność szkoły. Tworzone na jego podstawie regulaminy nie mogą być z nim sprzeczne.

      

     § 2

      

     1. Nadrzędną ideą szkoły jest dobro ucznia.

     2. Głównym celem szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego w poszanowaniu godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

     3. Działalność dydaktycznowychowawcza oraz działalność organów szkoły i organizacji działających na jej terenie prowadzona jest w zgodzie z zasadami pedagogiki, przepisami prawa oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji Praw Dziecka.

     4. Szkoła zapewnia opiekę pedagogiczną oraz warunki twórczego rozwoju ucznia.

     5. Realizacja celów szkoły może być wspierana przez osoby prawne i fizyczne, instytucje oraz organizacje na warunkach uzgodnionych z Dyrektorem Szkoły, których cele statutowe są zgodne z ideą wychowawczą szkoły.

     6. Członkowie społeczności szkolnej (uczniowie, ich rodzice lub prawni opiekunowie, zwani dalej rodzicami, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły) uczestniczą w życiu szkoły bezpośrednio oraz poprzez swoich przedstawicieli w Radzie Nauczycieli, Radzie Rodziców, Samorządzie Uczniowskim i Zarządzie Samodzielnego Koła Terenowego nr 26 STO.

      

     § 3

      

     Siedzibą szkoły jest miasto stołeczne Warszawa. Działalność dydaktyczna jest prowadzona w budynku w al. Solidarności 113C.

      

     § 4

      

     Szkolny System Oceniania jest zgodny z zapisami rozporządzenia ministra właściwego dla spraw edukacji. Organem stanowiącym zmiany w obrębie systemu oceniania jest Rada Nauczycieli.

      

     § 5

      

     1. Osobą prawną prowadzącą i nadzorującą szkołę jest Samodzielne Koło Terenowe nr 26 STO, zwane dalej „Organem Prowadzącym”, w imieniu którego działa jego Zarząd, zwany dalej Zarządem Koła.

     2. Do kompetencji i obowiązków Zarządu Koła należy:

      1. zawieranie i rozwiązywanie umowy o pracę z Dyrektorem Szkoły,

      2. uchwalanie budżetu, wysokości czesnego i wpisowego,

      3. przyjmowanie uczniów,

      4. rozpatrywanie odwołań rodziców od decyzji organów szkoły,

      5. zatwierdzanie programu dydaktycznowychowawczego i struktury organizacyjnej szkoły,

      6. reprezentowanie szkoły w stosunku do instytucji państwowych i władz STO,

      7. nadawanie statutu szkoły,

      8. zatwierdzanie regulaminów obowiązujących w szkole,

      9. zatwierdzanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników szkoły,

      10. podejmowanie innych decyzji dotyczących spraw szkoły.

      

     § 6

      

     1. Pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy jest Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO w Warszawie.

     2. Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 16 STO w Warszawie jest osobą dokonującą za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

     3. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły są zatrudniani zgodnie z Kodeksem Pracy oraz uchwałami władz STO.

      

     § 7

      

     1. Zatrudniani w szkole nauczyciele przedmiotów obowiązkowych posiadają kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych w ustawie o systemie oświaty .

     2. Nauczyciele realizują proces dydaktycznowychowawczy, przestrzegając zasad etyki zawodowej, zasad określonych w statucie.

     3. Stosowane przez nauczycieli metody nauczania są uzgadniane z Dyrektorem Szkoły i są zgodne z programem dydaktyczno wychowawczym szkoły.

     4. Podczas zajęć z uczniami na terenie szkoły oraz poza nią nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP.

      

     § 8

      

     Zasady finansowania

      

     1. Działalność szkoły finansowana jest z opłat za naukę (czesne) i innych wpłat wnoszonych przez rodziców na rzecz szkoły (w tym wpisowego), których wysokość określa Zarząd Koła, a także z ustawowych dotacji gminy, ze środków przekazywanych przez Zarząd Koła lub Zarząd Główny STO oraz wnoszonych bezpośrednio na rzecz szkoły przez darczyńców.

     2. Czesne, w pełnej wysokości określonej uchwałą Zarządu Koła obowiązującą w danym roku szkolnym, jest pobierane przez 10 miesięcy w celu pokrycia kosztów działalności szkoły w ciągu roku szkolnego. Czesne oraz inne opłaty są wpłacane z góry za każdy miesiąc w terminie określanym uchwałą Zarządu. Przekroczenie tego terminu powoduje konieczność zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę. Pozostałe informacje w tym zakresie zawiera regulamin szkoły.

     3. W momencie przyjęcia ucznia do szkoły rodzice wpłacają jednorazowe wpisowe. Zasady jego wnoszenia określa regulamin szkoły.

     4. Rodzice uczniów szkoły podpisują oświadczenie, w którym między innymi zobowiązują się do przestrzegania statutu i regulaminu szkoły oraz terminowego wnoszenia wszelkich opłat za pobieranie nauki przez ucznia.

     5. W przypadku  niewywiązywania się rodziców ze zobowiązań, o których mowa w ust. 2 dłużej niż jeden miesiąc Dyrektor Szkoły może skreślić dziecko z listy uczniów. Od decyzji Dyrektora Szkoły służy prawo odwołania się do Zarządu Koła.

     6. Skreślenie ucznia z listy uczniów nie zwalnia rodziców z obowiązku uregulowania wszystkich zaległych zobowiązań finansowych.

     7. Opłaty wnoszone za naukę drugiego i kolejnych dzieci w szkołach: Społecznej Szkole Podstawowej nr 16 STO i Społecznym Gimnazjum nr 16 STO - są niższe o 5%, a dla dzieci i wnucząt pracowników Zespołu Szkół nr 16 STO w okresie ich zatrudnienia na umowę o pracę, są niższe o 30%.

      

     §9

      

     Wszystkie środki finansowe uzyskane przez szkołę są przeznaczone na jej potrzeby, a w szczególności na: działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, wynagrodzenia pracowników, opłaty eksploatacyjne związane z budynkiem, wyposażenie szkoły oraz remonty i inwestycje.

      

     Rozdział II

      

     Organa Szkoły

      

     § 10

      

     Organami szkoły są:

     1. Dyrektor Szkoły,

     2. Rada Nauczycieli,

     3. Rada Rodziców – w przypadku jej utworzenia,

     4. Samorząd Uczniowski – w przypadku jego utworzenia.

      

     § 11

      

     1. Decyzje i opinie Rady Nauczycieli, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Na wniosek jednego z członków organu zarządza się głosowanie tajne.

     2. Opinie organów szkoły w sprawach określonych statutem są formułowane w terminie 14 dni, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

     3. Uchwały organów szkoły są przekazywane Zarządowi Koła w terminie 7 dni od daty podjęcia.

     4. Uchwały organów szkoły muszą być zgodne ze statutem szkoły. W przypadku stwierdzenia ich niezgodności ze statutem szkoły lub innymi przepisami prawa są uchylane przez Zarząd Koła. W ciągu 3 dni od daty uchylenia Zarząd Koła powiadamia o decyzji organ szkoły, który uchwałę podjął.

     5. Od decyzji organu szkoły służy prawo odwołania do Zarządu Koła w terminie 7 dni.

      

     § 12

      

     1. Organa Szkoły mają prawo do wyrażania opinii i składania wniosków w każdej sprawie dotyczącej szkoły i przedstawiania ich Dyrektorowi Szkoły lub Zarządowi Koła.

     2. Jedynym Organem Szkoły upoważnionym przez Zarząd Koła do reprezentowania Szkoły na zewnątrz jest Dyrektor Szkoły.

      

     Dyrektor Szkoły

      

     § 13

      

     1. Funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej pełni Dyrektor Zespołu Szkół, a od września 2019 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej.

     2. Umowę o pracę z Dyrektorem Szkoły nawiązuje i rozwiązuje Zarząd Koła, po zasięgnięciu opinii Rady Nauczycieli Zespołu Szkół oraz Rady Rodziców.

     3. Dyrektor Szkoły jest wyłaniany w drodze konkursu. W celu przeprowadzenia konkursu Zarząd Koła powołuje Komisję Konkursową oraz określa regulamin jej pracy.

     4. W przypadku, gdy do konkursu nikt się nie zgłosi lub konkurs nie wyłoni kandydata, Zarząd Koła powierza obowiązki Dyrektora Szkoły wybranej przez siebie osobie. Zarząd zasięga w tej sprawie opinii Rady Nauczycieli i Rady Rodziców.

     5. Organem nadzorującym pracę Dyrektora Szkoły jest Zarząd Koła.

      

     § 14

      

     1. Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:

      1. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

      2. przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Nauczycieli jako jej przewodniczący,

      3. realizuje uchwały Rady Nauczycieli podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

      4. wstrzymuje wykonywanie uchwał podjętych przez Radę Nauczycieli, które są niezgodne z przepisami prawa, o czym w ciągu 3 dni zawiadamia Zarząd Koła; Zarząd Koła uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z prawem,

      5. zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, w tym zatwierdza plan rozwoju zawodowego,

      6. opracowuje regulamin pracy, regulamin zatrudniania i regulamin wynagradzania nauczycieli i innych pracowników szkoły, nawiązuje i rozwiązuje z nimi stosunek pracy oraz określa zakres ich obowiązków,

      7. w imieniu szkoły zawiera i rozwiązuje umowy niezbędne do właściwego funkcjonowania szkoły,

      8. dysponuje środkami finansowymi szkoły w ramach budżetu szkoły; wielkość i rodzaj zobowiązań prawnych i finansowych zaciąganych samodzielnie przez Dyrektora Szkoły mogą być ograniczone uchwałą Zarządu Koła,

      9. ponosi odpowiedzialność za właściwe wykorzystanie powierzonych mu środków finansowych, odpowiada za przestrzeganie dyscypliny budżetowej, a także właściwe zabezpieczenie mienia szkoły,

      10. opracowuje i przedstawia Zarządowi Koła do zatwierdzenia:

       • roczny plan dydaktycznowychowawczy szkoły,

       • preliminarz budżetowy szkoły, przy czym Dyrektor Szkoły może zlecić opracowanie i przedstawienie preliminarza budżetowego szkoły swojemu zastępcy,

       • semestralne informacje z działalności wychowawczej,

       • sprawozdania z działalności organizacyjnofinansowej szkoły, przy czym Dyrektor Szkoły może zlecić opracowanie i przedstawienie sprawozdania z działalności organizacyjnofinansowej szkoły swojemu zastępcy,

      11. zapewnia warunki działalności pozostałym organom szkoły,

      12. organizuje rekrutację i współdecyduje z Zarządem Koła o przyjęciu uczniów do szkoły,

      13. skreśla ucznia z listy uczniów w przypadku niewnoszenia przez rodziców opłat za naukę zgodnie z zasadami zawartymi w § 8 ust. 5,

      14. skreśla ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Nauczycieli zgodniez § 18 ust. 1, lit. c),

      15. ustala tygodniowy plan zajęć,

      16. niezwłocznie przekazuje do wiadomości Zarządowi Koła zalecenia i polecenia wydawane przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

      17. podejmuje decyzje o przyznawaniu nagród pieniężnych nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

     2. Dyrektor Szkoły zatrudnia Zastępcę Dyrektora Szkoły, któremu deleguje część obowiązków.

     3. Dyrektor Szkoły dla sprawnego jej funkcjonowania może powołać pełnomocników, którzy realizują zadania ustalone przez Dyrektora Szkoły.

      

     § 15

      

     1. Dyrektor Szkoły bierze udział w posiedzeniach Zarządu Koła i organów szkoły, które zostały zwołane na jego wniosek. W innych posiedzeniach tych organów bierze udział na ich zaproszenie.

     2. Dyrektor Szkoły winien być powiadamiany z wyprzedzeniem o wszystkich zebraniach zwoływanych na terenie szkoły przez rodziców i inne podmioty działające na terenie szkoły.

      

     Rada Nauczycieli

      

     § 16

      

     1. Rada Nauczycieli jest organem odpowiedzialnym wraz z Dyrektorem Szkoły za realizację programu dydaktycznowychowawczego i podejmującym związane z tym decyzje, a także organem doradczo-opiniodawczym Dyrektora Szkoły w zakresie organizacji pracy szkoły.

     2. W skład Rady Nauczycieli wchodzą wszyscy zatrudnieni w szkole nauczyciele, pracownicy pedagogiczni oraz Dyrektor Szkoły.

     3. W pracach Rady za zgodą Dyrektora Szkoły mogą brać udział zaproszeni goście z głosem doradczym.

     4. Przewodniczącym Rady Nauczycieli jest Dyrektor Szkoły.

      

     § 17

      

     1. Posiedzenia Rady Nauczycieli zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 jej członków bądź na wniosek innych organów szkoły lub Zarządu Koła.

     2. Rada Nauczycieli działa na podstawie swego regulaminu. Zebrania Rady są protokołowane.

     3. Nauczyciele oraz osoby biorące udział w posiedzeniach Rady Nauczycieli są zobowiązane do zachowania w tajemnicy spraw na nich poruszanych, których ujawnienie mogłoby naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

     4. Uchwały Rady Nauczycieli podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

      

     § 18

      

     1. Rada Nauczycieli rozpatruje wszelkie sprawy dydaktyczne i wychowawcze szkoły. W szczególności w ramach swoich kompetencji stanowiących:

      1. określa zasady i kryteria oceniania uczniów,

      2. zatwierdza semestralne i roczne wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

      3. podejmuje działania dyscyplinarne wobec uczniów, z uchwałą o usunięciu ze szkoły włącznie, zgodnie z § 24 ust. 7 i 8,

      4. określa formy doskonalenia zawodowego w szkole,

      5. zatwierdza koncepcje innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

     2. Rada Nauczycieli opiniuje:

      1. opracowany przez Dyrektora Szkoły program dydaktycznowychowawczy,

      2. propozycje rozwiązań spraw pracowniczych,

      3. wykaz programów nauczania do szkolnego zestawu programów nauczania. 

     3. Rada Nauczycieli może wyrażać swoje stanowisko we wszystkich sprawach dotyczących szkoły.

     4. Zarząd Koła jest zobowiązany do zasięgnięcia opinii Rady Nauczycieli w sprawie nawiązania i rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Szkoły.

      

     § 19

      

     1. Dla realizacji zadań, o których mowa w § 18 ust. 1 i 2, Rada Nauczycieli może tworzyć komisje i zespoły oraz określać zakres i tryb ich prac.

     2. Rada Nauczycieli może tworzyć w szczególności zespoły przedmiotowe składające się z nauczycieli danego przedmiotu lub nauczycieli przedmiotów  pokrewnych. Cele i zadania takiego zespołu obejmują m.in.:

      1. opracowanie planu pracy na dany rok szkolny,

      2. uzgadnianie opinii w sprawie wyboru programu nauczania,

      3. ustalenie sposobu realizacji programu nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

      4. opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz metod badania wyników nauczania w szkole,

      5. organizowanie doskonalenia zawodowego w szkole oraz doradztwa metodycznego,

      6. organizowanie i wyposażanie pracowni i laboratoriów przedmiotowych,

      7. prace merytoryczne dotyczące innowacyjnych (autorskich) i eksperymentalnych programów nauczania.

     3. W zespołach przedmiotowych mogą uczestniczyć kompetentne osoby spoza grona pedagogicznego, na zasadach określonych przez Dyrektora Szkoły.

      

     Rada Rodziców

      

     § 20

      

     1. Rada Rodziców jest organem doradczoopiniodawczym reprezentującym społeczność szkolną.

     2. W skład Rady Rodziców wchodzą rodzice reprezentujący poszczególne oddziały.

     3. Rada Rodziców działa na podstawie swojego regulaminu, który zatwierdza Zarząd Koła.

     4. Zasady wyboru przedstawicieli rodziców oraz tryb pracy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.

     5. Do udziału w pracach Rady Rodziców mogą być zapraszani, z głosem doradczym, przedstawiciele rodziców, nauczycieli i uczniów na zasadach określonych w regulaminie Rady.

      

     § 21

      

     1. Rada Rodziców wspomaga Dyrektora Szkoły i nauczycieli w realizacji programu dydaktycznowychowawczego szkoły.

     2. Rada Rodziców, z własnej inicjatywy lub na wniosek innych organów szkoły albo Zarządu Koła, ma prawo wyrażania opinii i składania wniosków w każdej sprawie dotyczącej szkoły.

     3. Rada Rodziców może inicjować tworzenie celowych funduszy z dobrowolnych składek oraz zabiegać o fundusze z innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Szkoły. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin Rady.

      

     Samorząd Uczniowski

      

     § 22

      

     1. Samorząd Uczniowski jest organem reprezentującym społeczność uczniów szkoły. Jego członkowie wybierani są w bezpośrednich i powszechnych wyborach.

     2. Samorząd Uczniowski działa na podstawie swojego regulaminu, który zatwierdza Zarząd Koła.

     3. Działalność Samorządu Uczniowskiego wspiera i nad nią czuwa nauczyciel wybrany przez Samorząd Uczniowski i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

     4. Samorząd Uczniowski ma prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej i innej zgodnie z potrzebami uczniów i własnymi możliwościami organizacyjnymi. Samorząd Uczniowski może również prowadzić sklepik uczniowski lub powierzyć jego prowadzenie grupie uczniów.

     5. Działalność, o której mowa w ust. 4, wymaga porozumienia się z Dyrektorem Szkoły.

      

     Rozdział III

      

     Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej

      

     § 23

      

     1. Prawa i obowiązki pracowników szkoły określają przepisy odpowiednich ustaw, statut i regulaminy szkoły oraz uchwały władz STO.

     2. Nauczyciele w szczególności mają prawo do:

      1. stosowania własnych metod nauczania i wychowania z zachowaniem zasad określonych w § 2 i § 7,

      2. aktywnego współtworzenia oblicza szkoły,

      3. uzyskiwania od Dyrektora Szkoły opinii o swojej pracy,

      4. kulturalnego traktowania przez przełożonych oraz rodziców uczniów.

     3. Do obowiązków nauczycieli należy przede wszystkim:

      1. dbałość o wysoką jakość pracy dydaktycznowychowawczej i opiekuńczej,

      2. współudział w formułowaniu programów nauczania i wychowania w szkole,

      3. informowanie rodziców o postępach i problemach ich dzieci,

      4. systematyczne pogłębianie i aktualizowanie wiedzy i kwalifikacji zawodowych,

      5. uczestnictwo w zebraniach Rady Nauczycieli,

      6. przestrzeganie kultury współżycia,

      7. dbanie o powierzony sprzęt, porządek swojego miejsca pracy.

     4. Nauczyciele są odpowiedzialni za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych.

      

     § 24

      

     1. Podstawowym prawem ucznia jest prawo do nauki w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

     2. W szczególności uczeń ma prawo do:

      1. zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

      2. jawnej i umotywowanej oceny zachowania i postępów w nauce,

      3. udziału we wszystkich przewidzianych dla jego grupy wiekowej imprezach szkolnych, zajęciach rozwijających zainteresowania, organizacjach uczniowskich i zajęciach sportowych oraz do korzystania z wszelkich form rekreacji i wypoczynku organizowanych przez oddział lub szkołę,

      4. biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach do Samorządu Uczniowskiego,

      5. oddziaływania na życie szkoły poprzez swoich przedstawicieli w Samorządzie Uczniowskim,

      6. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących szkoły i spraw uczniowskich do Rady Nauczycieli,

      7. pomocy w przypadku trudności edukacyjnych i/lub wychowawczych,

      8. możliwości działania w ramach wolontariatu,

      9. korzystania z zasobów biblioteki szkolnej.

     3. Wolontariat szkolny służy rozwinięciu kompetencji społecznych i interpersonalnych uczniów, w tym empatii:

      1. działania w ramach wolontariatu może organizować – za wiedzą i zgodą Dyrektora – nauczyciel, grupa nauczycieli, rodzice uczniów lub Samorząd Uczniowski,

      2. działania podjęte w ramach wolontariatu muszą być adekwatne do wieku i możliwości uczniów oraz zgodnie z misją Szkoły,

      3. uczniowie wykonujący zadania w ramach wolontariatu są pod opieką osoby dorosłej (w uzgodnieniu z Dyrektorem nauczyciel lub rodzic),

      4. opiekun uczniów dokłada starań, by podjęte działania uwzględniały potrzeby osób lub instytucji, na rzecz których zostały podjęte, zostały zrealizowane na możliwie najwyższym poziomie oraz angażowały biorących w nich udział wszystkich uczniów.

      5. udział w wolontariacie jest dobrowolny.

     4. Do obowiązków ucznia w szczególności należy:

      1. udział w zajęciach lekcyjnych i systematyczne przygotowywanie się do nich,

      2. dbałość o dobre imię szkoły oraz poszanowanie jej mienia,

      3. przestrzeganie porządku szkolnego, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych uczniów,

      4. przestrzeganie zasad kultury współżycia,

      5. sumienne realizowanie programu dydaktycznego szkoły na najwyższym własnym poziomie,

      6. przestrzeganie statutu, regulaminów, składu zasad uczniowskich.

     5. Sposób nagradzania i karania uczniów wynika z założeń wychowawczych szkoły.

     6. W szkole nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

     7. W sytuacji, gdy uczeń sprawia trudności wychowawcze lub dydaktyczne szkoła podejmuje uzgodnienia w zespole: wychowawca, pedagog lub psycholog, rodzice ucznia.

     8. W przypadkach wyjątkowo drastycznych, gdy:

      1. zachowanie ucznia jest rażąco sprzeczne z obowiązującymi w szkole normami,

      2. swoim postępowaniem zagraża zdrowiu lub życiu swojemu lub innych osób,

     uczeń otrzymuje ocenę naganną z zachowania i może być skreślony z listy uczniów. Decyzję o skreśleniu ucznia z przyczyn dyscyplinarnych podejmuje Rada Nauczycieli.

      

     § 25

      

     Uczeń może być skreślony z listy uczniów w szczególności w przypadku:

     1. uchylania się od udziału w obowiązkowych zajęciach dydaktyczno-wychowawczych;

     2. poważnego naruszenia statutu szkoły, regulaminów, składu zasad uczniowskich;

     3. ciężkiego naruszenia dyscypliny szkolnej;

     4. spożywania i posiadania  alkoholu bądź przebywania pod jego wpływem na terenie szkoły;

     5. zażywania bądź posiadania narkotyków, lub innych środków odurzających, bądź przebywania pod ich wpływem na terenie szkoły;

     6. wulgarnego, niemoralnego lub agresywnego zachowania się lub publikowania takich treści np. w Internecie;

     7. wagarowania;

     8. braku postępów w nauce oraz uporczywe niewywiązywanie się z obowiązków ucznia;

     9. otrzymania przez dwa kolejne semestry oceny nieodpowiedniej  z zachowania.

     10. używania substancji leczniczych w celach niemedycznych lub użyczanie tych substancji innym osobom;

     11. stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych osób;

     12. niewywiązywania się rodziców (opiekunów) z umowy terminowych opłat za kształcenie dziecka w szkole;

     13. braku efektywnej współpracy rodziców ze szkołą, uniemożliwiającej ustalenie wspólnej strategii w sprawach wychowawczo-opiekuńczych lub zatajania ważnych informacji dotyczących ucznia.

      

     § 26

      

     1. Rodzice mają prawo do informacji o pracy szkoły, a w szczególności do informacji o:

      1. programie dydaktycznowychowawczym szkoły,

      2. organizacji pracy szkoły,

      3. budżecie szkoły i jego realizacji,

     2. Rodzice mają prawo do pełnej informacji o postępach i problemach swoich dzieci, a w szczególności prawo do informacji o :

      1. trudnościach wychowawczych lub dydaktycznych oraz wysiłkach podjętych przez szkołę w celu ich przezwyciężenia,

      2. słabych i mocnych stronach dziecka i podjętych w związku z tym działaniach nauczycieli.

     3. Informacje, o których mowa w ust. 2, udzielane są przez wychowawców i nauczycieli przedmiotów bezpośrednio zainteresowanym rodzicom.

     4. Rodzice mają obowiązek uczestniczenia w życiu szkoły, współdziałania z nią i pomagania jej. W szczególności mają obowiązek:

      1. ściśle współpracować ze szkołą w procesie wychowawczym swoich dzieci w tym uczestniczyć w dniach otwartych (zebraniach i rozmowach indywidualnych z nauczycielami),

      2. zapoznać się ze statutem i regulaminem szkoły i postępować zgodnie z nimi,

      3. uczestniczyć na prośbę wychowawców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów szkolnych swoich dzieci, zwłaszcza jeżeli wykracza to poza możliwości samej szkoły,

      4. współpracować z terapeutą pedagogicznym, pedagogiem lub psychologiem szkolnym,

      5. uczestniczyć w pracach społecznych na rzecz szkoły, wspierać szkołę i pomagać jej w przezwyciężaniu trudności organizacyjnych, administracyjnych i materialnych,

      6. w wypadku czasowej nieobecności dziecka w szkole kontaktować się ze szkołą i pomagać dziecku w nadrobieniu zaległości.

     5. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania zasad kultury współżycia.

     6. Dyrektor Szkoły i nauczyciele wspierają inicjatywy rodziców i wspólnie z nimi starają się je realizować. Dyrektor Szkoły w sposób nie dezorganizujący życia szkoły udostępnia rodzicom sprzęt szkolny konieczny do realizacji ich inicjatyw.

      

     Rozdział IV

      

     Organizacja pracy szkoły

      

     § 27

      

     1. Cykl kształcenia w Społecznej Szkole Podstawowej nr 16 STO trwa 8 lat.

     2. Praca szkoły jest organizowana przez Dyrektora Szkoły na podstawie niniejszego statutu i regulaminów oraz planu organizacji pracy szkoły i tygodniowego rozkładu zajęć.

     3. W szkole jest prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania ustalona dla szkół publicznych.

     4. W szkole obowiązuje dziennik elektroniczny.

     5. Szkoła prowadzi co najmniej jeden oddział na każdym poziomie wiekowym. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 18 uczniów. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Koła może zmniejszyć lub zwiększyć liczbę dzieci w oddziale lub utworzyć drugi oddział równoległy.

     6. W szkole są realizowane  podstawy programowe zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

     7. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów dokonują wyboru lub opracowania programu nauczania i przekazują informację Dyrektorowi Szkoły w celu dopuszczenia programu do użytku szkolnego.

     8. Szkolny zestaw programów nauczania dopuszcza do użytku szkolnego Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Nauczycieli.

     9. Nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych, najpóźniej do 15 września każdego roku, mają obowiązek przedstawić uczniom treści przyjętych do realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria oceniania.

     10. Nauczyciele wszystkich przedmiotów mogą przygotować uczniów, zgodnie ze swoimi kompetencjami, do uczestniczenia w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych i innych.

     11. Dyrektor Szkoły może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki zgodnie z odrębnymi przepisami.

     12. W szkole są prowadzone zajęcia dodatkowe (obowiązkowe i nieobowiązkowe). Część zajęć nieobowiązkowych jest dodatkowo płatna.

     13. Dodatkowymi zajęciami obowiązkowymi jest filozofia w oddziale 7 i 8.

     14. Do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzacji wiedzy i promocji czytelnictwa służy biblioteka szkolna.

     15. Z zasobów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

     16. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:

      1. gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

      2. korzystanie ze zbiorów w bibliotece oraz wypożyczanie,

      3. rozbudzanie i pogłębianie nawyku czytelnictwa.

     17. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów w czasie przerwy i po zakończeniu zajęć.

     18. Pracę biblioteki określa odrębny regulamin.

     19. Każda nieobecność ucznia na zajęciach musi być usprawiedliwiona przez rodziców w terminie określonym w Szkolnym Systemie Oceniania.

     20. Zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów są zgodne z zapisami ustawy o systemie oświaty.

     21. Zasady przekazywania uczniom i rodzicom informacji o ocenach  określone są w Szkolnym Systemie Oceniania.

     22. W przypadku braku promocji uczeń może być skreślony z listy uczniów decyzją Rady Nauczycieli.

     23. Szkoła może rozwiązać współpracę z rodziną jeśli nie jest w stanie zapewnić dziecku warunków do rozwoju ze względu na szczególne potrzeby dziecka (ze względu na dobro dziecka).

     24. Rok szkolny trwa od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego.

     25. Termin rozpoczynania i kończenia ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. Zarząd Koła może podjąć decyzję o dodatkowych dniach wolnych.

     26. W szkole jest organizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

     27. Zasady funkcjonowania szkoły oraz organizację jej pracy określa regulamin szkoły.

      

     § 28

      

     Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

      

     1. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

     2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i psychofizycznych i odbywa się na zasadach określonych rozporządzeniem.

     3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega także na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

     4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informowani są rodzice ucznia.

     5. Rodzice mogą nie wyrazić zgody na objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

     6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole organizuje Dyrektor Szkoły, który może wyznaczyć osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

     7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele i wychowawcy, a w szczególności pedagog lub psycholog, terapeuta pedagogiczny, logopeda oraz nauczyciele i specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy.

     8. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniami oraz w formie:

     9. zajęć rozwijających uzdolnienia,

      1. indywidualnych/grupowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

      2. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,

      3. porad, konsultacji, warsztatów.

     10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna rodzicom uczniów i nauczycielom jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

     11. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, na podstawie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

     12. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalenie zakresu i form pomocy jest, zgodnie z przepisami, zadaniem zespołu, którego prace koordynuje osoba upoważniona przez Dyrektora.

     13. W oddziale 1 terapeuta pedagogiczny, za zgodą rodziców, przeprowadza badania dotyczące ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.

     14. Do zadań nauczycieli należy:

      1. rozpoznanie indywidualnych potrzeb i uzdolnień ucznia,

      2. rozpoznanie indywidualnych możliwości,

      3. prowadzenie obserwacji pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy,

      4. zgłoszenie do wychowawcy, terapeuty pedagogicznego lub pedagoga ewentualnych spostrzeżeń dotyczących zauważonych problemów,

      5. zapoznanie się z opinią psychologiczno-pedagogiczną/orzeczeniem – jeśli uczeń takie posiada,

      6. udzielenie wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy zgodnie z informacjami zawartymi w opinii/orzeczeniu.

     15. Do zadań wychowawcy należy:

      1. informowanie innych nauczycieli o fakcie objęcia danego ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

      2. współpraca z rodzicami ucznia, pedagogiem lub psychologiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem,

      3. informowanie rodziców o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

     16. Do zadań pedagoga szkolnego/psychologa należy w szczególności:

      1. wsparcie uczniów, rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i wspieranie rozwoju uczniów,

      2. udzielanie pomocy pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, adekwatnie do możliwości szkoły,

      3. planowanie i organizowanie działań i/lub szkoleń z zakresu profilaktyki,

      4. prowadzenie działań mediacyjnych i interwencji w sytuacjach kryzysowych,

      5. wsparcie wychowawców w diagnozowaniu sytuacji (trudności) wychowawczych w szkole, pomoc w ich rozwiązywaniu i wspieranie rozwoju uczniów,

      6. wspieranie nauczycieli, a szczególnie wychowawców, w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

      7. koordynowanie działań związanych z organizacją pomocy uczniom z orzeczeniami.

     17. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

      1. prowadzenie, za zgodą rodziców, badań w oddziale 1 dotyczących ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce,

      2. przekazywanie rodzicom i wychowawcom informacji o uczniach, którzy w wyniku przeprowadzonych w oddziale 1 badań wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

      3. przedstawianie Dyrektorowi Szkoły w terminie do 20 września form pomocy, okresu ich udzielania oraz wymiaru godzin realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanej w danym roku oraz sprawozdań z realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

      4. informowanie o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną rodziców ucznia, w formie pisemnej, o ustalonych dla ucznia formach i okresie udzielania oraz wymiarze godzin pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

      5. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w zakresie ustalonym z Dyrektorem Szkoły,

      6. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami,

      7. wspieranie nauczycieli i rodziców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

      8. przekazywanie Radzie Nauczycieli informacji dotyczących sugerowanych form dostosowania egzaminu dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

      9. prowadzenie właściwej dokumentacji.

      

     Rozdział V

      

     Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

      

     § 29

      

     1. Rekrutacja jest organizowana przez dyrekcję szkoły.

     2. Rejestrację zgłoszeń prowadzi sekretariat szkoły.

     3. Rodzice składają podanie, wypełniają obowiązujące w szkole karty informacyjne oraz wnoszą bezzwrotną opłatę pokrywającą koszty postępowania kwalifikacyjnego, której wysokość ustala Zarząd Koła.

     4. Każde dziecko bierze udział w  spotkaniu kandydatów prowadzonym przez zespół kwalifikacyjny wyłoniony z grona pedagogicznego.

     5. Przedstawiciele Zarządu Koła i Rady Rodziców oraz Dyrektor Szkoły przeprowadzają rozmowę z rodzicami dziecka, które nie jest rodzeństwem ucznia szkoły aktualnie uczęszczającego do szkoły.

     6. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd Koła wspólnie z Dyrektorem Szkoły biorąc pod uwagę między innymi:

      1. wynik spotkania grupowego i indywidualnego,

      2. wnioski z rozmów z rodzicami.

     a w przypadku rekrutacji do oddziału powyżej pierwszego również:

      1. dotychczasowe wyniki w nauce,

      2. ocenę z zachowania co najmniej dobrą,

      3. wynik egzaminu wstępnego.

     1. Preferencje mają dzieci posiadające rodzeństwo w szkole oraz dzieci pracowników szkoły,  zgodnie z zapisami Zasad Rekrutacji stanowiącego zał. nr 2 do Regulaminu SSP Nr 16 STO.

     2. Wpisanie ucznia do księgi uczniów następuje po spełnieniu przez rodziców wszelkich wymogów formalnych oraz po wpłacie obowiązującego w szkole wpisowego i po podpisaniu przez rodzica oświadczenia, o którym jest mowa w § 8 ust. 4, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z  warunków Zarząd Koła wspólnie z Dyrektorem podejmuje decyzję o przyjęciu ucznia z listy rezerwowej.

     3. Rekrutację do oddziału pierwszego szkoła prowadzi w marcu i kwietniu danego roku. Lista dzieci przyjętych oraz lista rezerwowa są wywieszane do dnia 15 maja. Lista rezerwowa obowiązuje do 31 sierpnia danego roku.

     4. Rekrutacja do oddziału zerowego odbywa się na tych samych zasadach, co rekrutacja do oddziału pierwszego.

     5. W przypadku zwolnienia się miejsca w szkole w trakcie trwania roku szkolnego przeprowadza się rekrutację dodatkową zgodnie z podanymi wyżej zasadami. Podstawą do przeprowadzenia rekrutacji są zgłoszenia do poszczególnych oddziałów zarejestrowane przez sekretariat szkoły.

      

     Rozdział VI

      

     Stypendia

      

     § 30

      

     1. Szkoła może udzielać stypendiów, które składają się z:

      1. odpisu od czesnego w wysokości ustalonej przez Zarząd Koła,

      2. odsetek za zwłokę we wnoszeniu opłat za naukę w szkole,

      3. dobrowolnych wpłat i darowizn.

     2. Stypendia przydziela Komisja Stypendialna powołana przez Zarząd Koła. Komisja działa na podstawie własnego regulaminu.

      

     Rozdział VII

      

     Przepisy końcowe

      

     § 31

      

     Statut szkoły może być zmieniony uchwałą Zarządu Koła. Propozycja zmian powinna być zaopiniowana przez organa szkoły.

      

     § 32

      

     Statut oraz wszystkie regulaminy obowiązujące w szkole są dostępne w sekretariacie szkoły. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają prawo do zapoznania się z tymi dokumentami i obowiązek przestrzegania zawartych w nich postanowień.

      

     § 33

      

     W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem obowiązują przepisy prawa.

      

     § 34

      

     Statut w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 1 września 2017 roku.

      

      

     Prezes Koła nr 26 STO

      

     Marzenna Zapalska

      

   • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO w Warszawie
   • sekretariat@szkola16sto.pl
   • (22) 625-15-12
   • al. Solidarności 113 c 00-140 Warszawa
   • https://sites.google.com/site/bipsp16sto/
   • Strona korzysta z plików cookies w celach realizacji swoich usług zgodnie z polityką cookies. Warunki dostępu i przechowywania plików mogą określić państwo w swojej przeglądarce.
   • Wszystkie grafiki wykorzystane na stronie są autorstwa naszych uczniów, powstały w trakcie warsztatów plastycznych.