• Szkolny System Oceniania

    • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16

      

     Społecznego Towarzystwa Oświatowego

      

     w Warszawie

      

      

     SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

      

     (regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

     oraz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych)

     Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nauczycieli w dniu 30 września 2002 r.

     z późniejszymi poprawkami na podstawie uchwały Rady Nauczycieli

     z dnia 26 marca 2003 r., uchwały z dnia 27 października 2004 r.,

     uchwały z dnia 18 października 2006 r., uchwały z dnia 24 października 2007 r.,

     uchwały z dnia 27 października 2010 r., uchwały z dnia 14 września 2011 r.,

     uchwały z dnia 29 sierpnia 2013 r., uchwały z dnia 28 października 2015 r.,

     uchwały z dnia 10 stycznia 2018 r.

      

      

     Rozdział I. Postanowienia ogólne.

      

     1. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu Społecznej Szkoły Podstawowej nr 16 STO.

     2. Szkolny system oceniania reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w Społecznej Szkole Podstawowej nr 16 STO.

      

     Rozdział II. Przekazywanie informacji.

      

     1. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie i rodzice zostają zapoznani z niniejszym regulaminem.

     2. O wymaganiach i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów informują uczniów nauczyciele danych przedmiotów, natomiast rodziców (prawnych opiekunów) - wychowawcy klas.

     3. O sposobie wystawiania oceny zachowania informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) na początku roku szkolnego wychowawca klasy.

     4. Zebrania informacyjne, dni otwarte odbywają się co miesiąc.

     Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani na bieżąco o postępach i trudnościach w nauce oraz o zachowaniu dziecka w szkole. W czasie zebrań rodzice mogą spotkać się indywidualnie z nauczycielem każdego przedmiotu i uzyskać informację na temat postępów i trudności ucznia w nauce oraz zachowaniu. W celu zsynchronizowania działań pedagogicznych niezbędny jest systematyczny (comiesięczny) kontakt rodziców ze szkołą.

     1. Informacje o bieżących wynikach w klasach 1-8 są wpisywane do dziennika elektronicznego LIBRUS (dalej zwanego dziennikiem elektronicznym). Rodzice (prawni opiekunowie) zapoznają się z nimi po zalogowaniu się.

     2. W dzienniku elektronicznym nauczyciele wpisują informacje na temat terminów i wyników sprawdzianów oraz innych prac uczniowskich (również nadobowiązkowych).

     3. Terminy prac klasowych są przekazywane uczniom z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

     4. Uczeń ma obowiązek na bieżąco uzupełniać zaległości w nauce związane z nieobecnością. W przypadku nieobecności dłuższej niż 3 dni uczeń otrzymuje kserokopie materiałów, a w celu uzupełnienia zaległości może uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych.

     Po opuszczeniu więcej niż 10 dni nauki uczeń ma obowiązek w ciągu tygodnia skontaktować się z nauczycielami i ustalić z nimi termin i sposób zaliczenia uzupełnianego materiału.

     1. Pod koniec I semestru uczniowie klas 18 i ich rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują pisemną informację o osiągnięciach ucznia w nauce, od wszystkich nauczycieli uczących w klasie. Informacja ta umieszczana jest w dzienniku elektronicznym.

     2. Na miesiąc przed zakończeniem semestru/roku w klasach 4–8 w nauczyciele wpisują w dzienniku elektronicznym przewidywane oceny z zajęć edukacyjnych. Na miesiąc przed zakończeniem I semestru oraz w kwietniu uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują informację o przewidywanej ocenie zachowania na koniec semestru/roku oraz opisową informację o zachowaniu.

     3. W wyjątkowych sytuacjach wychowawca może przesłać pisemną informację listem poleconym.

     4. Pisemne prace klasowe przechowywane są przez nauczyciela do końca roku szkolnego. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) otrzymują je do wglądu w szkole w czasie dnia otwartego oraz każdorazowo na wniosek ucznia lub rodzica. Po zakończeniu roku szkolnego, po 31 sierpnia, wszystkie prace są niszczone.

      

     Rozdział III. Ocenianie zachowania.

      

     1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

     2. Przy ocenianiu zachowania ucznia brane jest przede wszystkim pod uwagę stosowanie w praktyce reguł zawartych w Składzie Zasad Uczniowskich, a w szczególności:

      1. relacji z innymi,

      2. wypełniania obowiązków szkolnych,

      3. kultury osobistej.

     3. W klasach 1–3  ocena zachowania jest oceną opisową. Otrzymują ją uczniowie pod koniec pierwszego i drugiego semestru. Na początku roku szkolnego wychowawca przekazuje rodzicom dokument Komentarz do oceny zachowania uczniów kl. 1-3 za pomocą dziennika elektronicznego.

     Ocena zachowania dotyczy kategorii:

      1. Relacje z innymi,

      2. Obowiązkowość,

      3. Kultura osobista,

      4. Inne (ważne z punktu widzenia wychowawcy).

     Wychowawca na podstawie własnych obserwacji, Arkusza oceny rówieśnicze i samooceny  oraz bieżących rozmów i konsultacji z innymi nauczycielami, wykorzystując Komentarz do oceny zachowania uczniów kl. 1-3, sporządza ocenę zachowania.

     Uczniowie klas 1-3 wyrażają opinię na temat zachowania kolegów w aspekcie postawy koleżeńskiej. Na Arkuszu oceny rówieśniczej i samooceny dwa razy w roku przyznają punkty w skali od 0 do 3. Formularz dla uczniów  klasy 1-3 ma wersję uproszczoną (załącznik 2a,2b).

     Wychowawca informuje ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) o średniej punktów przyznanych przez kolegów z klasy oraz o samoocenie poprzez dziennik elektroniczny.

     Ocena zachowania jest udostępniana uczniom i ich rodzicom w dzienniku elektronicznym, w kategorii „Godzina wychowawcza”.

     1. Na miesiąc przed zakończeniem I semestru oraz w kwietniu uczniowie klas 4-8 oraz ich rodzice otrzymują Informację o zachowaniu oraz informację o przewidywanej ocenie zachowania na koniec semestru/ roku.

     2. Wychowawca klasy przygotowuje Informację o zachowaniu oraz wystawia ocenę zachowania ucznia.

     3. Pisemna Informacja o zachowaniu ma formę kwestionariuszy, które nauczyciele wypełniają 2 razy w roku (II połowa listopada, kwiecień). Nauczyciele oceniają stosowanie przez ucznia poszczególnych reguł przyznając mu punkty w skali od 0 do 3, gdzie 3 jest wynikiem najwyższym, a 0 – najniższym, przyjmując, że 3 oznacza zawsze lub prawie zawsze stosuje zasadę, a 0, że bardzo rzadko stosuje zasadę.

     4. W Informacji o zachowaniu znajduje się też kwestionariusz dla wychowawcy klasy. Wychowawca może przyznać uczniowi punkty w sześciu dodatkowych kategoriach. Przyznanie maksymalnej ilości punktów przynajmniej w czterech kategoriach może spowodować podniesienie oceny o 1 stopień. Uzyskanie poniżej dwóch punktów z którejkolwiek kategorii, uniemożliwia podniesienie oceny.

     5. Uczniowie klas 4-8 wyrażają również swoją opinię na temat zachowania rówieśników w aspekcie postawy koleżeńskiej i kultury osobistej. Dokonują tego dwa razy w roku (II połowa listopada, kwiecień) pisemnie na osobnych formularzach przyznając punkty w skali od 0 do 3. Wychowawca informuje ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) o średniej punktów przyznanych przez kolegów z klasy w Informacji o zachowaniu.

     6. Samoocena ucznia w  klasach 4-8 ma formę pisemną. Uczeń ocenia siebie przyznając sobie punkty w skali od 0 do 3 w takich samych kategoriach, w jakich ocenia go wychowawca.

     7. W klasach 4-8 podstawą do wystawienia oceny zachowania jest suma średnich punktów przyznanych uczniowi przez wychowawcę, nauczycieli uczących w klasie, nauczyciela świetlicy, samego ucznia oraz średnia punktów przyznanych przez kolegów z klasy. Wychowawca klasy wystawia ocenę zachowania kierując się następującą skalą:

      1. wzorowe             bardzo dobre + maksymalna liczba punktów odwychowawcy klasy w co najmniej 5 kategoriach

      2. bardzo dobre      91 – 100%

      3. dobre                  76 – 90%

      4. poprawne           60 – 75%

      5. nieodpowiednie  < 60%

     8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca klasy może zmienić ocenę zachowania (podwyższyć lub obniżyć) do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych w I/II semestrze. Podejmując decyzję może wziąć pod uwagę opinię innych nauczycieli. Zmianę oceny zatwierdza Rada Nauczycieli.

     9. Jeśli uczeń nagminnie nie przestrzega norm obowiązujących w szkole lub popełnił jedno z następujących działań:

      1. używanie, posiadanie i namawianie innych do użycia czy posiadania środków odurzających (papierosy, alkohol, narkotyki),

      2. świadome stworzenie zagrożenia dla zdrowia i życia swojego i innych,

      3. znęcanie się,

      4. wyłudzanie,

      5. przywłaszczenie cudzej własności,

      6. świadome działanie w celu zniszczenia mienia.

     otrzymuje ocenę naganną i może być, uchwałą Rady Nauczycieli, skreślony z listy uczniów.

     1. Rada Nauczycieli może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

     2. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

     3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

     4. Uczeń, który chce uzyskać wyższą ocenę od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgłasza to w ciągu 3 dni, od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie, na piśmie do wychowawcy klasy. Taki wniosek mogą złożyć także rodzice (prawni opiekunowie).

     5. Uczeń może ubiegać się o poprawę o jeden stopień rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania.

     6. Pismo, w którym uczeń (lub jego rodzice) ubiega się o poprawę przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania, powinno zawierać informację o jaką ocenę będzie się uczeń ubiegał oraz uzasadnienie wniosku.

     7. Aby poprawić przewidywaną roczną ocenę zachowania uczeń musi spełnić warunki przypisane ocenie, o którą chce się ubiegać.

     8. Ponieważ uzyskanie oceny zachowania jest procesem, widoczna poprawa musi utrzymać się od kwietnia do końca roku szkolnego.

     9. Ostateczną decyzję o rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania podejmuje wychowawca na radzie zatwierdzającej powtórnie biorąc pod uwagę opinię nauczycieli, uczniów klasy oraz ocenianego ucznia.

     10. Ocena zachowania może być obniżona w ciągu ostatniego miesiąca przed zakończeniem semestru/roku jeśli uczeń przestał spełniać kryteria przypisane przewidywanej ocenie.

     11. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenie do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

     12. W przypadku stwierdzenia, że roczna klasyfikacyjna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną oceną klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

     13. Skład komisji i tryb podejmowania decyzji odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu MENiS (z dnia 3 sierpnia 2017 w sprawie warunków sposobu oceniania…D.Ustaw 2017, poz. 1534 wraz ze zmianami z dnia 25 sierpnia 2017).

     14. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

      

     Rozdział IV. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych w klasach 1-3.

      

     1. W klasach 1-3 obowiązuje ocena opisowa.

     2. Prace uczniów są systematycznie (co najmniej 1 x na 2 tygodnie) sprawdzane i poprawiane.

     3. Prace domowe sprawdzające stopień opanowania szczególnie istotnych treści programowych opatrzone są dodatkowo komentarzem nauczyciela.

     4. Prace klasowe są przeprowadzane po zakończeniu kolejnych działów tematycznych.

     5. Sprawdzone prace zawierają komentarz nauczyciela, ilość uzyskanych punktów. Za bezbłędne wykonanie pracy klasowej uczeń uzyskuje tytuł eksperta.

     6. Wychowawca klasy, po ustaleniu z dyrektorem szkoły, może stosować dodatkowe elementy nagradzające prace uczniów (np. dyplomy, odznaki, tytuł eksperta).

      

     Rozdział V. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych w klasach 4-8.

      

     1. W klasach 4-8 obowiązuje ocena cyfrowa, procentowa i informacja opisowa.

     2. Oceny cząstkowe, semestralne i końcowe wystawia się według następującej skali:

      1. stopień celujący - 6

      2. stopień bardzo dobry - 5

      3. stopień dobry - 4

      4. stopień dostateczny - 3

      5. stopień dopuszczający - 2

      6. stopień niedostateczny - 1

     3. Podstawą do wystawienia ocen cząstkowych jest jednolita dla wszystkich przedmiotów skala procentowa:

      1. 0%-40% - ocena niedostateczna

      2. 41%-59% - ocena dopuszczająca

      3. 60%-74% - ocena dostateczna

      4. 75%-90% - ocena dobra

      5. 91%-100% - ocena bardzo dobra

      6. 91%-100% i wykonanie zadań dodatkowych - ocena celująca.

     Oceny cyfrowe i procentowe są stosowane równorzędnie.

     1. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego-także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

     2. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ma obowiązek ją poprawić w ciągu 2 tygodni. Obydwie oceny są wpisywane do dziennika elektronicznego.

     3. Każdy uczeń ma prawo do jednej poprawy uzyskanej ze sprawdzianu oceny (poza oceną bardzo dobrą) w terminie 2 tygodni. Obydwie oceny są wpisywane do dziennika.

     4. Uczniowie mający trudności z opanowaniem wiadomości i umiejętności obowiązkowo uczestniczą w zajęciach wyrównawczych, które mają priorytet nad fakultetami i kołami zainteresowań.

     5. Każdy uczeń, który opanował materiał nauczania w zakresie podstaw programowych, ma prawo uczestniczyć w zajęciach fakultatywnych.

     6. Przy wystawieniu oceny na koniec roku brana jest pod uwagę ocena semestralna z pierwszego semestru.

     7. Uczeń, który chce uzyskać ocenę wyższą (o jeden stopień) od przewidywanej oceny klasyfikacyjnej rocznej (semestralnej) z obowiązujących i/lub dodatkowych zajęć edukacyjnych zgłasza to w ciągu 3 dni (roboczych), od uzyskania informacji o przewidywanych ocenach, na piśmie do nauczyciela przedmiotu. Podanie powinno być poprzedzone rozmową z nauczycielem, adresowane do niego i złożone w sekretariacie szkoły.

     8. W ciągu 10 dni od zgłoszenia przez ucznia (lub jego rodziców) chęci poprawy przewidywanej oceny zespół nauczycieli danej grupy przedmiotów przygotowuje sprawdzian oraz ustala termin (w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami).

     9. Sprawdzian odbywa się przed lub po zajęciach obowiązkowych.

     10. Sprawdzian przeprowadza nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń chce poprawić ocenę. W skład zespołu wchodzi również nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

     11. Sprawdzian z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych ma formę pisemną i trwa do 90 minut. Ocena jest wystawiona według progu % ustalonego w szkolnym systemie oceniania (r. IV pkt. 3).

     12. Sprawdzian z przedmiotów humanistycznych trwa do 120 minut. Składa się z wypracowania i części teoretycznej. Ocena jest wystawiona według progu % ustalonego w szkolnym systemie oceniania ( r. IV pkt.3).

     13. Sprawdzian z przedmiotów lingwistycznych składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna trwa do 90 minut, część ustna do 15 minut. Ocena jest wystawiona według progu % ustalonego w szkolnym systemie oceniania ( r. IV pkt.3).

     14. Sprawdzian z przedmiotów artystycznych, informatyki, techniki i wychowania fizycznego składa się z zadań praktycznych i (lub) części teoretycznej. Ocena jest wystawiona według progu % ustalonego w szkolnym systemie oceniania ( r. IV pkt.3).

     15. Nauczyciel w ciągu 5 dni od przeprowadzenia sprawdzianu przekazuje informację o uzyskanej ocenie ze sprawdzianu.

     16. Aby poprawić przewidywaną ocenę z zajęć edukacyjnych, uczeń powinien ze sprawdzianu uzyskać co najmniej ocenę, o którą się ubiega.

     17. Ostateczna decyzja o poprawie oceny jest podejmowana przez nauczyciela przedmiotu przed radą zatwierdzającą.

     18. W przypadku nieopanowania przez ucznia bieżącego materiału lub niezaliczenia podsumowujących testów ocena z przedmiotu może być obniżona również w ciągu ostatniego miesiąca przed zakończeniem semestru (roku).

      

     Rozdział VI. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.

      

     1. Podstawowymi formami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów są:

      1. sprawdziany wiadomości i umiejętności przeprowadzane na koniec każdego działu tematycznego /maksimum trzy w tygodniu, zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem/,

      2. sprawdziany wiadomości i umiejętności przeprowadzone pod koniec danego semestru,

      3. kartkówki (maksimum 10-15 minut, kartkówki niezapowiedziane obejmują materiał z 3 ostatnich jednostek lekcyjnych),

      4. prace domowe, prace w zeszytach ćwiczeń,

      5. ustne odpowiedzi na zajęciach,

      6. referaty,

      7. udział w projektach,

      8. aktywne uczestnictwo w zajęciach,

      9. inne formy uzgodnione z dyrektorem szkoły.

     2. Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie. Ustala się następującą ilość ocen w semestrze dla przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym:

      1. jedna godzina tygodniowo - minimum trzy oceny,

      2. dwie godziny tygodniowo - minimum cztery oceny,

      3. trzy godziny tygodniowo – minimum pięć ocen,

      4. cztery godziny tygodniowo - minimum sześć ocen.

     Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów.

     1. Wybór form sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz częstotliwość ich stosowania jest uzależniony od etapu edukacyjnego i przedmiotu i uzgodniony przez nauczycieli/zespoły przedmiotowe z dyrektorem szkoły.

     2. Informacja o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych jest przekazywana uczniom przez nauczyciela danego przedmiotu na początku każdego roku szkolnego razem z informacją na temat wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu.

      

     Rozdział VII. Zasady klasyfikowania, promowania oraz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

      

     1. Klasyfikacja uczniów z klas 1-8 jest przeprowadzana dwa razy w ciągu roku szkolnego pod koniec I i II semestru.

     2. Klasyfikowanie pod koniec I i II semestru w klasach 1-8 polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych w danym semestrze (roku szkolnym) i ustaleniu ocen z przedmiotów oraz oceny z zachowania w trybie i skali określonej w szkolnym systemie oceniania.

     3. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych.

     4. W klasach 1-3 ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania jest oceną opisową.

     5. Nauczyciele klas 4-8 wpisem oceny cyfrowej do dziennika elektronicznego informują pisemnie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach z zajęć edukacyjnych na miesiąc przed zakończeniem semestru/roku. O przewidywanej semestralnej/rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) są informowani pisemnie w Informacji o zachowaniu. Rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany potwierdzić przyjęcie informacji podpisem i przekazać ją wychowawcy.

     6. Zasady i tryb wystawiania oceny zachowania oraz możliwość poprawy przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania są określone w szkolnym systemie oceniania.

     7. Uczeń nie jest klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

     8. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

     9. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Nauczycieli może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

     10. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się również uczniowi realizującemu indywidualny tok nauki.

     11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

     12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

     13. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

     14. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

     15. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

     16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, który zawiera:

      1. imiona i nazwiska nauczycieli, którzy przeprowadzają egzamin,

      2. termin egzaminu klasyfikacyjnego,

      3. zadania egzaminacyjne,

      4. wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

     Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwykłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

     1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

     2. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 19 i pkt. 24.

     3. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w ciągu 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Rozstrzygnięcia w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń są dokonywane w ciągu 5 dni roboczych.

     4. W przypadku stwierdzenia, że roczna(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję.

     5. W przypadku zmiany rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych komisja przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

     6. Skład komisji i tryb podejmowania decyzji jest zgodny z zasadami zawartymi w rozporządzeniu MENiS (z dnia 3 sierpnia 2017 w  sprawie warunków sposobu oceniania).

     7. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

     8. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Nauczycieli może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z 2 obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

     9. Egzamin poprawkowy jest przeprowadzany na zasadach i w trybie zgodnym z „Rozporządzeniem MENiS z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania ...” (Dz. Ustaw 2017 poz.1534)

     10. Egzamin poprawkowy ma formę pisemną i ustną (z wyjątkiem plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz WF). Pytania proponuje egzaminujący (po konsultacji z nauczycielem prowadzącym te same lub pokrewne zajęcia), a zatwierdza przewodniczący komisji.

     11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt. 28.

     12. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, Rada Nauczycieli może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego (klasy 4-8) promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej.

     13. Pkt. 20, 23 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

     14. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych uzyskał oceny roczne klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem pkt. 28.

     15. Uczeń klasy 1-3 otrzymuje promocję, jeżeli jego osiągnięcia oceniono pozytywnie. W wyjątkowych przypadkach Rada Nauczycieli może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy 1-3 na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

     16. Uczeń kończy szkołę podstawową jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu w klasie 8.

     17. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

     18. Świadectwo ukończenia szkoły wydaje szkoła, którą uczeń ukończył.

      

     Rozdział VIII. Nagrody i kary.

      

     1. NAGRODY

      1. pochwała na forum klasy wyrażona przez nauczyciela,

      2. pochwała wpisana przez nauczyciela do dziennika elektronicznego,

      3. pochwała na forum klasy wyrażona przez dyrektora,

      4. pochwała wpisana przez dyrektora do dziennika elektronicznego,

      5. pochwała na forum szkoły wyrażona przez dyrektora,

      6. dyplom uznania,

      7. list gratulacyjny od wychowawcy i dyrektora szkoły do ucznia i rodziców ucznia,

      8. nagroda Rady Nauczycieli - „Uczeń Roku”,

      9. nagroda Rady Nauczycieli - „Złoty Liść”,

      10. nagroda Prezesa Zarządu SKT nr 26 STO.

     2. KARY

      1. upomnienie na forum klasy udzielone przez nauczyciela,

      2. nagana wpisana przez nauczyciela do dziennika elektronicznego,

      3. uwaga wpisana przez dyrektora do dziennika elektronicznego ,

      4. upomnienie na forum klasy udzielone przez dyrektora,

      5. nagana wpisana przez dyrektora do dziennika elektronicznego,

      6. czasowe wykluczenie z uczestnictwa w imprezach klasowych lub szkolnych,

      7. skreślenie z listy uczniów.

     3. Wymienione nagrody i kary stanowią bazową propozycję. Wychowawca klasy, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, może stosować inne wzmocnienia pozytywne i negatywne z uwzględnieniem § 24 pkt. 5 i 6 Statutu Szkoły.

     4. Nagroda Uczeń Roku jest przyznawana przez Radę Nauczycieli raz w roku jednemu uczniowi, który poczynił największe postępy zarówno w sferze społecznej, jak i dydaktycznej.

     5. Nagroda „Złoty Liść” jest przyznawana przez Radę Nauczycieli. Może ją otrzymać uczeń z najwyższą średnią i oceną wzorową zachowania biorący aktywny udział w życiu społecznym szkoły lub osoba/grupa osób wyjątkowo wyróżniająca się działaniami prospołecznymi.

      

     Rozdział IX. Postanowienia ogólne.

      

     1. Szkolny system oceniania został zatwierdzony uchwałą Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 26 STO z dnia 26 września 2002 r. z późniejszymi poprawkami na podstawie uchwały Zarządu Koła z dnia 25 marca 2003 r., uchwały z dnia 7 października 2004 r. uchwały z dnia 26 października 2006 r., uchwały z dnia 8 listopada 2007 r., uchwały z dnia 18 listopada 2010 r., uchwały z dnia 28 listopada 2011 r., uchwały z dnia 9 września 2013 r., uchwały z dnia 17 stycznia 2017 r., uchwały z dnia 15 stycznia 2018 r.

      

      

     Prezes Zarządu Koła                                                 Dyrektor Społecznej Szkoły

      

         nr 26 STO                                                              Podstawowej nr 16 STO

      

        Marzenna Zapalska                                                  Beata Wiśniewska-Tomczak

      

      

     Załączniki:

      

     karta wychowawcy

     karta nauczyciela

      

   • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO w Warszawie
   • sekretariat@szkola16sto.pl
   • (22) 625-15-12
   • al. Solidarności 113 c 00-140 Warszawa Poland
   • https://sites.google.com/site/bipsp16sto/
   • Strona korzysta z plików cookies w celach realizacji swoich usług zgodnie z polityką cookies. Warunki dostępu i przechowywania plików mogą określić państwo w swojej przeglądarce.
   • Wszystkie grafiki wykorzystane na stronie są autorstwa naszych uczniów, powstały w trakcie warsztatów plastycznych.