• PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY

      

      

     Program profilaktyczny to część programu wychowawczego. Stanowi bazę, która uzupełniana jest treściami zależnymi i dostosowanymi do aktualnych potrzeb członków społeczności szkolnej.

     Jest realizowany przez pracowników szkoły, rodziców i osoby spoza szkoły o kwalifikacjach gwarantujących wysoki poziom jego wykonania.

      

      

     ZAŁOŻENIA

      

     • Definicja: „profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także likwidowanie i ograniczanie czynników, które blokują prawidłowy rozwój i zaburzają zdrowy styl życia” (Zbigniew B. Gaś)

      

     • Ze względu na większą skuteczność działania profilaktyczne przeznaczone dla dzieci        i młodzieży realizowane są równolegle z zajęciami dla rodziców.

      

     • Grono pedagogiczne wspomaga rodziców w ich działaniach wychowawczych, pomaga rozwiązywać sytuacje trudne wychowawczo.

      

     • Nauczyciele kładą nacisk na dobrą współpracę z rodzicami, wypracowywanie wspólnych i spójnych zasad oraz procedur działania.

      

     • Nauczyciele zwiększają swoje kompetencje w zakresie oddziaływań profilaktycznych.

      

     • Pracownicy szkoły wspierają się i pomagają sobie wzajemnie w sprawach wychowawczych, szczególnie w korygowaniu niepożądanych zachowań uczniów.

      

     • W kontaktach pomiędzy członkami społeczności szkolnej tworzymy atmosferę życzliwości, współpracy, zakładamy pozytywne intencje.

      

     • Postawa pracowników szkoły wobec zachowań problemowych jest spójna (jasno określone wymagania, konsekwentne reakcje i działania, nietolerowanie zachowań wykraczających poza przyjęte normy),

      

     • Przypadki łamania norm szkolnych przez uczniów traktowane są zgodnie z przyjętymi zasadami z uwzględnieniem indywidualności każdego dziecka.

      

      

      

      

      

      

     DZIAŁANIA

      

     Wyrównywanie szans:

     • Opieka reedukatora nad uczniami ze szczególnymi trudnościami w uczeniu się
     • Opieka logopedy nad uczniami z wadami wymowy
     • Zajęcia wyrównawcze na stałe wpisane w plan lekcji dla uczniów poprawiających swoje osiągnięcia szkolne
     • Gimnastyka korekcyjna
     • Powielanie materiałów dla uczniów nieobecnych oraz indywidualnie dobierany tryb oraz terminy zaliczeń
     • Indywidualizacja wymagań i sposobu prowadzenia wychowawczego dla uczniów z diagnozą zaburzeń zachowania w uzgodnieniu z rodzicami dziecka
     • Kontakty i współpraca ze specjalistami prowadzącymi dzieci poza szkołą (np. psycholog, terapeuta, psychiatra)

      

     Kontakty z rodzicami

     • Stała współpraca z rodzicami – informowanie na bieżąco o nauce i zachowaniach dziecka, wymiana informacji o dziecku zgodnie z przyjętymi procedurami opisanymi w Szkolnym Systemie Oceniania, z zachowaniem zasady dyskrecji
     • Spotkania dla rodziców na temat prawidłowości rozwojowych danego wieku, rozumienia zachowań własnego dziecka, możliwości wspierania go w rozwoju z uwzględnieniem sygnałów ostrzegawczych mogących świadczyć o dysfunkcji.
     • Zapewnienie rodzicom możliwości regularnych kontaktów indywidualnych z pracownikami szkoły szczególnie w sytuacji trudnej dla rodzica
     • Podtrzymywanie i pogłębianie dobrych relacji (pikniki, spotkania świąteczne i inne imprezy szkolne)

      

     Zajęcia dla grup

     • Program zapobiegający agresji i przemocy rówieśniczej
     • Program zwiększających bezpieczeństwo dzieci w zakresie doświadczania przemocy ze strony dorosłych szczególnie przemocy seksualnej
     • Zajęcia nt. technik uczenia się i zapobiegania stresowi
     • Zajęcia z zakresu wychowania do życia w rodzinie
     • Zajęcia nt. zdrowego życia realizowane przez nauczycieli w ramach prowadzonych przedmiotów

      

     Rozwijanie zainteresowań i konstruktywne spędzanie czasu

     • Koła zainteresowań
     • Fakultety
     • Zajęcia organizowane poza terenem szkoły
     • Konkursy, olimpiady, festiwale
     • Akcje charytatywne
     • Spotkania z ciekawymi ludźmi

      

      

     PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

      

     „Nauczyciel jest przewodnikiem dziecka po świecie wiedzy i wartości, zachęca do stawiania pytań, samodzielnych poszukiwań i indywidualnego rozwoju, wymaga i wspiera”.

      

     Dążymy do zrealizowania idei szkoły przyjaznej, w której dzieci chcą się uczyć i czują potrzebę poznawania świata. Atmosfera, warunki, zasady panujące w naszej szkole sprzyjają temu, aby każdy uczeń czuł się tu dobrze i bezpiecznie. Zależy nam na ścisłej współpracy z rodzicami, gdyż tylko spójne działania nas wszystkich mogą przynieść oczekiwane rezultaty.

     Każde dziecko jest dla nas ważne. Dostrzegamy jego mocne strony i dbamy                o wszechstronny rozwój. Uczymy tolerancji, poszanowania godności własnej i innych osób, odpowiedzialności, samodzielnego podejmowania decyzji.

     Naszą tradycją są spotkania integracyjne dla całej szkolnej społeczności. Poznajemy się w czasie rodzinnych pikników, balów karnawałowych, spotkań wigilijnych. Zielone szkoły stwarzają okazje do zacieśniania więzi wśród rówieśników, pozwalają sprawdzić się w nowych sytuacjach, sprawdzić swoje możliwości.

     Nauczyciele zachęcają uczniów do rozwijania zainteresowań, poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. Każdego dnia odbywają się zajęcia dodatkowe – koła zainteresowań dla młodszych i fakultety dla starszych uczniów. Przynajmniej raz w miesiącu klasy uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych organizowanych poza szkołą.

      

     Przyjęta definicja wychowania:

     Wychowanie to proces wspomagania dziecka w rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości w obszarze fizycznym, psychicznym społecznym i duchowym. (Zbigniew B. Gaś)

      

     CZĘŚCI SKŁADOWE:

     • Misja szkoły
     • Skład Zasad Uczniowskich
     • Program Profilaktyczny Szkoły
     • System Interwencji w Sytuacjach Agresji i Przemocy
     • Szkolny System Oceniania
     • Zestaw Szkolnych Programów Nauczania

      

     ZAŁĄCZNIK NR 1

     DO PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY OBOWIĄZUJĄCY W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO z dn. 16.09.2020r.

     Podstawa prawna:

     1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) art. 26 i art. 84.
     2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 § 1.1 podpunkt 6.

      

      

     W związku ze szczególnymi warunkami funkcjonowania szkoły podczas pandemii modyfikuje się program wychowawczo profilaktyczny szkoły.

     Modyfikacja dotyczy położenia szczególnego nacisku w pracy z uczniami na bezpieczeństwo wszystkich uczniów i dorosłych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji, Biura Edukacji i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących profilaktyki SARS – Cov 2.

     • Wszyscy pracownicy szkoły przypominają i uczą zdrowych zachowań przekazując wiedzę teoretyczną i ćwicząc z uczniami zachowania zapobiegające rozprzestrzenianiu się korona wirusa. Dotyczy to także współpracy z rodzicami.

      

     • W klasach, wychowawcy i nauczyciele przedmiotowi monitorują poziom stresu uczniów i rodziców w związku z pandemią poprzez obserwację, rozmowy i analizę korespondencji z rodzicami.

      

     • W klasach prowadzone są zajęcia prowadzone przez psychologa i pedagoga. Dotyczą one radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami, zdrowego funkcjonowania w przypadku przejścia na nauczanie zdalne, motywowania się do nauki oraz budowania umiejętności podtrzymywania relacji rówieśniczych i wspierania się w przypadku izolacji.

      

     • Wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi i nauczyciele świetlicy wzmacniają procesy integracji między uczniami i rodzicami ucząc i wspierając możliwości kontaktowania się uczniów i rodziców online. Modelowanie takich zachowań odbywa się również poprzez organizowanie zebrań i spotkań z nauczycielami poprzez platformę Teams.

      

     • Uczniowie i rodzice klas pierwszych są objęci szczególną opieką pod kątem wprowadzania obsługi i możliwości korzystania z platformy Teams.

      

      

      

     Załącznik zatwierdzony na Radzie Nauczycieli w dn. 16.09.2020 r.

      

   • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO w Warszawie
   • sekretariat@szkola16sto.pl
   • (22) 625-15-12
   • al. Solidarności 113 c 00-140 Warszawa Poland
   • https://sites.google.com/site/bipsp16sto/
   • Strona korzysta z plików cookies w celach realizacji swoich usług zgodnie z polityką cookies. Warunki dostępu i przechowywania plików mogą określić państwo w swojej przeglądarce.
   • Wszystkie grafiki wykorzystane na stronie są autorstwa naszych uczniów, powstały w trakcie warsztatów plastycznych.