• Regulamin świetlicy

    •  

     REGULAMIN

     Świetlicy w Społecznej Szkole Podstawowej nr 16

     Społecznego Towarzystwa Oświatowego 

     w Warszawie

      

     I Organizacja.

     1. Świetlica jest czynna w godz. 7.30-8.55 i 12.30-17.30.
     2. Opieką świetlicy są objęci wszyscy uczniowie z kl. 1-6 SP.
     3. Pracownikami pedagogicznymi są: koordynator świetlicy i nauczyciele – wychowawcy.
     4. Uczestników świetlicy obowiązuje podporządkowanie się poleceniom wychowawcy i zgłaszanie faktu wyjścia do domu.
     5. Dzieci ze świetlicy odbierane są wyłącznie przez rodziców lub osoby upoważnione przez nich na piśmie. Upoważnienie musi zawierać dane osoby upoważnionej, datę i czytelny podpis rodzica.
     6. Osoby odbierające dziecko ze świetlicy zobowiązane są do osobistego skontaktowania się z nauczycielem świetlicy
     7. Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie, a zatem zgodę rodziców (lub opiekunów) na wyjście dziecka z niepełnoletnim rodzeństwem należy interpretować jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze szkoły.
     8. Uczniowie mogą samodzielnie wracać ze świetlicy do domu, jeśli rodzice napiszą stałą lub jednorazową zgodę.
     9. Dzieci nie będą powierzane osobom, których stan będzie wskazywał na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. W takiej sytuacji będzie powiadamiany inny upoważniony członek rodziny.
     10. Za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci wychowawcy świetlicy nie biorą odpowiedzialności.
     11. Świetlica organizuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonym przez dyrektora semestralnym/rocznym planem pracy.
     12. Nauczyciele świetlicy ściśle współpracują z wychowawcami, pedagogiem, innymi nauczycielami i  dyrektorem szkoły.
     13. Wychowawcy świetlicy mają wpływ na ocenę zachowania dziecka.
     14. W świetlicy nie wolno używać telefonów komórkowych i gier komputerowych. Uczeń może z nich skorzystać tylko za zgodą wychowawcy świetlicy.
     15. W świetlicy jest prowadzona następująca dokumentacja:
     1. roczny ramowy plan pracy,
     2. semestralny szczegółowy plan pracy,
     3. upoważnienia stałe i jednorazowe, dotyczące odbioru dzieci oraz pozwolenia na samodzielne wyjście,
     4. semestralne i roczne sprawozdania z pracy świetlicy,
     5. w kl. 1 karty odbioru dzieci,
     6. dziennik zajęć.

     II Obowiązki wychowawcy świetlicy

     1. Wychowawcy świetlicy współpracują ze sobą, realizując zajęcia programowe.
     2. Wychowawca świetlicy w szczególności jest zobowiązany do:
      1. zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa
      2. dbania o różnorodną ofertę zajęć świetlicowych,
      3. przestrzegania ustalonego w szkole czasu pracy i wykorzystania go w sposób jak najbardziej efektywny,
      4. dbania o kulturę spożywania posiłków przez uczniów,
      5. przestrzegania regulaminu pracy, przepisów BHP i p.poż.,
      6. dbania o wysoki standard kontaktów z rodzicami,
      7. dbania o wysoką jakość wykonywanej pracy,
      8. dbania o rozwój zawodowy (w tym korzystania z różnorodnych form kształcenia).
     3. W przypadku zaistniałych problemów z uczniem, wychowawca świetlicy ma obowiązek powiadomić o tym wychowawcę i rodzica oraz poinformować o podjętych działaniach.
     4. W razie wypadku, wychowawca świetlicy niezwłocznie informuje:
      1. pielęgniarkę szkolną,
      2. rodziców dziecka,
      3. dyrektora.

     III Prawa i obowiązki rodziców

     1. Rodzice mają prawo do informacji na temat funkcjonowania dziecka w świetlicy.
     2. Rodzice, prawni opiekunowie lub inne upoważnione osoby odbierają dzieci osobiście zgłaszając się bezpośrednio do wychowawcy świetlicy.
     3. Rodzice, prawni opiekunowie lub inne upoważnione osoby odbierając dziecko z kl. 1 SP, potwierdzają to osobiście złożonym podpisem u wychowawcy świetlicy.
     4. Osoby upoważnione do odbioru dziecka mają obowiązek zgłosić się do wychowawcy świetlicy i wylegitymować się stosownym dokumentem.
     5. W przypadku nieodebrania dziecka do godz. 17.30 rodzice powiadamiają telefonicznie o spóźnieniu. Spóźnienia wpisywane są na listę i pobierana jest opłata zgodnie z uchwałą nr 16 / VIII Zarządu Koła nr 26 STO (zał.).
     6. Rodzice mają prawo zgłaszać swoje pomysły, uwagi na temat pracy  świetlicy do nauczyciela świetlicy, koordynatora i dyrektora szkoły.
     7. Rodzice maja prawo wpływać na różnorodność zajęć świetlicowych przez zgłaszanie propozycji, pomoc w ich realizowaniu oraz uiszczanie dobrowolnych wpłat na rzecz świetlicy.

     IV Prawa i obowiązki uczniów

     1. Dzieci mają prawo do odpoczynku i uczestnictwa w różnych formach zajęć świetlicowych zgodnie z zainteresowaniami.
     2. Uczeń ma prawo do odrobienia pracy domowej.
     3. Uczeń ma prawo zgłaszać swoje propozycje zajęć w świetlicy i uczestniczyć w ich realizacji.
     4. Po zakończonych lekcjach uczeń ma obowiązek informować wychowawcę świetlicy o zamiarze oddalenie się np. do biblioteki, pracowni plastycznej itp.
     5. Uczeń ma obowiązek zgłaszać fakt wyjścia ze szkoły wychowawcy świetlicy.
     6. Dziecko ma obowiązek stosować się do zasad obowiązujących w świetlicy i poleceń nauczyciela.
     7. Uczeń ma obowiązek zachowywać się kulturalnie, szanować własność innych dzieci i wyposażenie szkoły.
     8. Uczniowie przebywający w świetlicy nie mogą wychodzić poza teren szkoły.

     V Wzmacnianie pozytywne i negatywne

     1. Ustna pochwała / ustna nagana.
     2. Pochwała wpisana do dziennika elektronicznego / negatywna uwaga wpisana do dziennika elektronicznego.
     3. Kilkuminutowe odsunięcie od zabawy.

     VI Cel działania świetlicy

     1. Celem działania świetlicy jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa oraz ciekawej propozycji zajęć popołudniowych.
     2. Zadania szczegółowe:
      1. rozwijanie zainteresowań,
      2. organizowanie zabaw i gier na boisku i w sali – rozwój fizyczny,
      3. tworzenie warunków do nauki własnej,
      4. upowszechnienie zasad kulturalnego zachowania, współpracy, zasad i kultury odpoczynku,
      5. przekazywanie dobrych wzorców spędzania wolnego czasu,
      6. uwrażliwienie na potrzeby innych – wolontariat.

     VII  Postanowienia końcowe

     Regulamin przyjęty przez Radę Nauczycieli Zespołu Szkół nr 16 STO na posiedzeniu w dniu 29 października 2014 r. Regulamin świetlicy wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2014 roku, na podstawie Uchwały Nr 29/IX Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 26 STO z dnia
     18 listopada 2014 roku.

      

      

      

   • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO w Warszawie
   • sekretariat@szkola16sto.pl
   • (22) 625-15-12
   • al. Solidarności 113 c 00-140 Warszawa Poland
   • https://sites.google.com/site/bipsp16sto/
   • Strona korzysta z plików cookies w celach realizacji swoich usług zgodnie z polityką cookies. Warunki dostępu i przechowywania plików mogą określić państwo w swojej przeglądarce.
   • Wszystkie grafiki wykorzystane na stronie są autorstwa naszych uczniów, powstały w trakcie warsztatów plastycznych.