• Rekrutacja do klasy 1

    •  

      

     Szanowni Państwo,

      

     bardzo dziękujemy wszystkim kandydatom i kandydatkom oraz ich rodzicom za przystąpienie do rekrutacji w „16”.

     Poniżej zakodowana lista przyjętych dzieci, lista rezerwowa oraz, do pobrania, oświadczenie.

      

     Z szacunkiem,

     Beata Wiśniewska-Tomczak

     Dyrektorka szkoły

      

     Oświadczenie do pobrania

      

     Opłata wpisowa do 02.04.2021 r. tytułem:

     WPISOWE do kl. 1, imię i nazwisko dziecka

     Konto:

     Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

     PKO BP S. A. IX O/WARSZAWA

     81 1020 1097 0000 7002 0104 2738

      

      


     ZASADY REKRUTACJI DO KLASY 1 SSP nr 16 STO w roku szkolnym 2021/2022

      

     1. Rekrutacja jest organizowana przez dyrekcję SSP nr 16 STO.
     2. Rejestrację zgłoszeń prowadzi sekretariat SSP nr 16 STO.
     3. W roku szkolnym 2021/2022 utworzymy jedną osiemnastoosobową klasę 1.
     4. W terminie od 7 grudnia 2020 do 19 lutego 2021 rodzice kandydatki/kandydata przesyłają wyłącznie drogą mailową na adres szkoły rekrutacja@szkola16sto.pl następujące dokumenty:
      • podanie o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej,
      • kartę informacyjną, dostępną na stronie szkoły www.szkola16sto.edupage.org, wraz ze    zdjęciem,
      • informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole i gotowości szkolnej,
      • opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeśli była sporządzana.
     5. Zebranie informacyjne dla rodziców kandydatów/kandydatek  odbędzie się 8 lutego 2021 r. o godz. 18.00 w szkole.* Podczas zebrania będzie można m.in. obejrzeć szkołę i poznać wychowawczynię przyszłej klasy pierwszej.
     6. Spotkania kwalifikacyjne trwają od 20 lutego (sobota) do 13 marca (sobota) 2021 roku.
     7. Kandydatki i kandydaci zapraszani są na sobotnie spotkanie grupowe z rówieśnikami oraz z nauczycielkami edukacji wczesnoszkolnej i panią pedagog. Rodzice kandydatki/kandydata spotykają się z przedstawicielami Zarządu Koła nr 26 STO i dyrektorką szkoły.* W pracach komisji rekrutacyjnej mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady Rodziców.
     8. Decyzje o przyjęciu do szkoły podejmuje Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 26 STO wspólnie z dyrektorką Społecznej Szkoły Podstawowej nr 16 STO. O przyjęciu do szkoły decydują:
      • wnioski ze spotkania z dziećmi,
      • wnioski z rozmów z rodzicami.

                  Pierwszeństwo będą miały dzieci 7 letnie.

     Przy podejmowaniu decyzji w sprawie przyjęcia rodzeństwa uczniów i uczennic aktualnie uczęszczających do szkoły brane są pod uwagę następujące elementy:

     • spełnienie przez kandydata/kandydatkę kryteriów związanych ze spotkaniem rekrutacyjnym,
     • wnioski wychowawcy klasy rodzeństwa oraz dyrektora szkoły na temat współpracy z rodzicami,
     • dotychczasowe realne zaangażowanie oraz aktywny udział rodziców w działalność na rzecz szkoły.
     1. Wywieszenie listy dzieci przyjętych do klasy 1 nastąpi 24 marca 2021 r. (w szkole i na stronie www.szkola16sto.edupage.org).
     2. W ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych uczennic  i uczniów (do 30 marca 2021 r.) rodzice winni wnieść wpisowe na konto Społecznej Szkoły Podstawowej nr 16 STO. Niewpłacenie wpisowego w tym terminie będzie uznane za rezygnację z nauki w szkole.
     3. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
     4. Opłaty za szkołę:
      • czesne opłacane jest przez 10 miesięcy w roku; w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 1630 zł (1550 zł za drugie dziecko),
      • wpisowe wynosi 2500 zł,
      • opłata związana z postępowaniem kwalifikacyjnym wynosi 200 zł,
      • dodatkowo płatne są: obiady, bilety do teatru, muzeum, wycieczki, zielone szkoły, ubezpieczenie,
      • w szczególnych sytuacjach na wniosek rodzica lub wychowawcy klasy może zostać przyznane stypendium socjalne.

      

     1. Ogólne informacje o szkole:
      1. Szkoła istnieje od 1990 roku. Jest jedną z ponad 90 szkół należących do Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
      2. W szkole podstawowej jest 10 klas.
      3. Szkołę opuściły 22 roczniki absolwentów.
      4. W roku szkolnym 2019/2020 z egzaminu ósmoklasisty uczennice i uczniowie uzyskali średnio:
     • z języka polskiego 83%
     • z matematyki 83%
     • z języka angielskiego 95%

     Szkoła utrzymuje się w elitarnej grupie najlepszych szkół w Warszawie.

      1. Szkoła funkcjonuje w godz. 7.30-17.30. Do 8.55 dzieci przebywają w świetlicy. Zajęcia dydaktyczne w kl. 1-6 zaczynają się o godz. 9.00 (w kl. 7-8 o godz. 8.05).
       Przerwa obiadowa dla kl. 1-4 jest w godz. 13.30-14.00 (dla kl. 5-8 w godz. 12.35-13.05).
       Od godz. 14.00 najmłodsze dzieci rozpoczynają zajęcia dodatkowe.
      2. Szkoła realizuje obowiązujące podstawy programowe. Oferujemy także:
       • 4 godz. języka angielskiego tygodniowo w klasie 1, część zajęć z podziałem na grupy
       • 5 godz. języka angielskiego tygodniowo od 2 klasy, część zajęć z podziałem na grupy
       • 1 godz. korektywy tygodniowo w kl. 1-3
       • 30 min pływania tygodniowo w ramach WF w kl. 1-3
       • rytmika w kl. 1 - 3
       • blok zajęć dodatkowych
       • zajęcia wyrównawcze (prowadzone przez wychowawcę)
       • od klasy 6 drugi język obcy: niemiecki lub hiszpański w wymiarze 2 godz. tygodniowo
      3. W roku szk. 2020/2021 w godzinach popołudniowych odbywają się m.in. następujące zajęcia dodatkowe (w ramach czesnego):
       • Klub Młodego Odkrywcy (pod patronatem Centrum Nauki Kopernik) dla kl. 1-3        
       • Koło logicznego myślenia  
       • Warsztaty plastyczne                                                                     
       • Szachy
       • Warsztaty teatralne
       • Poranek z książką   
       • Koło sportowe – unihokej
       • Daję słowo – koło językowe   
       • Zajęcia umuzykalniające
       • Fakultety przedmiotowe od kl. 4
       • Koło gier planszowych od kl. 4
      4. W szkole pracuje terapeuta pedagogiczny, pedagog, psycholog oraz logopeda (zajęcia logopedyczne są płatne).
      5. Posiadamy pracownię plastyczną, przyrodniczą, informatyczną, salkę gimnastyczną, boisko, placyk zabaw i bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę.
      6. W szkole odbywają się zajęcia z katechezy/etyki.
      7. W godz. 14.00-17.30 funkcjonuje świetlica. Dzieci z kl. 1 mają swojego opiekuna.

     Zasady zostały zatwierdzone przez Zarząd SKT nr 26 STO w dniu 26 listopada 2020 r.

      

                                                                                                                                                    Za Zarząd

                                                                                                                                          Prezes Koła nr 26 STO

                                                                                                                                              Marzenna Zapalska

      

     * W sytuacji utrzymującego się wysokiego zagrożenia epidemiologicznego spotkanie informacyjne, spotkania rekrutacyjne oraz rozmowy z rodzicami mogą odbyć się online.

      

   • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO w Warszawie
   • sekretariat@szkola16sto.pl
   • (22) 625-15-12
   • al. Solidarności 113 c 00-140 Warszawa
   • https://sites.google.com/site/bipsp16sto/
   • Strona korzysta z plików cookies w celach realizacji swoich usług zgodnie z polityką cookies. Warunki dostępu i przechowywania plików mogą określić państwo w swojej przeglądarce.
   • Wszystkie grafiki wykorzystane na stronie są autorstwa naszych uczniów, powstały w trakcie warsztatów plastycznych.