• Rekrutacja do klasy 1

    • WYNIKI REKRUTACJI NA R. SZK. 2022/2023

     Szanowni Państwo,

     Spotkania grupowe dla dzieci i rozmowy indywidualne z rodzicami będą się odbywać w trybie stacjonarnym - w naszej szkole. Po przejściu przez furtkę należy skręcić w prawo, okrążyć budynek i wejść do części przeszklonej (za rogiem). Tam znajdują się główne drzwi do naszej szkoły.

     Sekretariat szkoły

      

     ZASADY REKRUTACJI DO KLASY 1 SSP nr 16 STO w roku szkolnym 2022/2023

      

     1. Rekrutacja jest organizowana przez dyrekcję SSP nr 16 STO.
     2. Rejestrację zgłoszeń prowadzi sekretariat SSP nr 16 STO.
     3. W roku szkolnym 2022/2023 utworzymy jedną osiemnastoosobową klasę 1.
     4. W terminie od dnia 07 grudnia 2021 do dnia 14 lutego 2022 r. rodzice kandydatki/kandydata przesyłają wyłącznie drogą mailową na adres szkoły rekrutacja@szkola16sto.pl następujące dokumenty:
      • podanie o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej,
      • kartę informacyjną, dostępną na stronie szkoły www.szkola16sto.edupage.org, wraz ze zdjęciem,
      • informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole lub opinię z przedszkola,
      • opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeśli była sporządzana,
      • podania złożone po terminie nie będą uwzględnione.
     5. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają dzieci (kandydaci),  które są 7-latkami
     6. Zebranie informacyjne dla rodziców kandydatów/kandydatek odbędzie się 20 stycznia 2022 r. o godz. 18.00 w szkole.* Podczas zebrania będzie można m.in. obejrzeć budynek szkoły i poznać wychowawczynię przyszłej klasy pierwszej.
     7. Spotkania kwalifikacyjne trwają od dnia 19 lutego (sobota) do dnia 5 marca (sobota) 2022 roku.
     8. Kandydatki i kandydaci zapraszani są na sobotnie spotkanie grupowe z rówieśnikami oraz z nauczycielkami edukacji wczesnoszkolnej i panią pedagog. Rodzice kandydatki/kandydata spotykają się z przedstawicielami Zarządu Koła nr 26 STO i dyrektorką szkoły.*
     9. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 26 STO wspólnie z dyrektorką Społecznej Szkoły Podstawowej nr 16 STO. O przyjęciu do szkoły decydują:
      • wnioski ze spotkania z dziećmi,
      • wnioski z rozmów z rodzicami,
      • spełnienie wymogów formalnych: złożenie w terminie kompletnych dokumentów.

     Przy podejmowaniu decyzji w sprawie przyjęcia rodzeństwa uczniów i uczennic aktualnie uczęszczających do szkoły brane są pod uwagę następujące elementy:

     • spełnienie przez kandydata/kandydatkę kryteriów związanych ze spotkaniem rekrutacyjnym,
     • wnioski z rozmów z rodzicami i/lub wnioski wychowawcy klasy rodzeństwa uczącego się obecnie w szkole oraz Dyrektora szkoły na temat współpracy z rodzicami w przypadku odstąpienia przez Zarząd od spotkania z rodzicami kandydata będącego rodzeństwem ucznia obecnie uczącego się w szkole
     • dotychczasowe realne zaangażowanie oraz aktywny udział rodziców w działalność na rzecz szkoły.
     1. Wywieszenie listy dzieci przyjętych do klasy 1 nastąpi w dniu 11 marca 2022 r. (najpóźniej) w szkole i na stronie www.szkola16sto.edupage.org.
     2. W terminie 3 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych uczennic i uczniów (do 15 marca 2022 r.) rodzice winni wnieść wpisowe na konto Społecznej Szkoły Podstawowej nr 16 STO. Niewpłacenie wpisowego w tym terminie będzie uznane za rezygnację z nauki w szkole.
     3. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
     4. Opłaty za szkołę:
      • czesne opłacane jest przez 10 miesięcy w roku (za miesiące: lipiec i sierpień czesne nie jest pobierane); w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 1700 zł (1610 zł za drugie dziecko),
      • wpisowe wynosi 2500 zł,
      • opłata związana z postępowaniem kwalifikacyjnym wynosi 200 zł,
      • dodatkowo płatne są: obiady, bilety do teatru, muzeum, wycieczki, zielone szkoły, ubezpieczenie,
      • w szczególnych sytuacjach na wniosek rodzica lub wychowawcy klasy może zostać przyznane stypendium socjalne.

      

     1. Ogólne informacje o szkole:
      1. Szkoła istnieje od 1990 roku. Jest jedną z ponad 90 szkół należących do Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
      2. W szkole podstawowej jest 10 klas.
      3. Szkołę opuściły 23 roczniki absolwentów.
      4. W roku szkolnym 2020/2021 z egzaminu ósmoklasisty uczennice i uczniowie uzyskali średnio:
     • z języka polskiego 72,5%
     • z matematyki 82,4%
     • z języka angielskiego 99%

     Szkoła utrzymuje się w elitarnej grupie najlepszych szkół w Warszawie.

      1. Szkoła funkcjonuje w godz. 7.30-17.30. Do 8.55 dzieci przebywają w świetlicy. Zajęcia dydaktyczne w kl. 1-6 zaczynają się o godz. 9.00 (w kl. 7-8 o godz. 8.05).
       Przerwa obiadowa dla kl. 1-4 jest w godz. 12.35-13.05 (dla kl. 5-8 w godz. 13.30-14.00).
       Od godz. 14.00 najmłodsze dzieci rozpoczynają zajęcia dodatkowe.
      2. Szkoła realizuje obowiązujące podstawy programowe. Oferujemy także:
       • 4 godz. języka angielskiego tygodniowo w klasie 1, część zajęć z podziałem na grupy
       • 5 godz. języka angielskiego tygodniowo od 2 klasy, część zajęć z podziałem na grupy
       • 1 godz. korektywy tygodniowo w kl. 1-2
       • 30 min pływania tygodniowo w ramach WF w kl. 1-2, 60 min w kl. 3-7
       • rytmika w kl. 1 - 3
       • blok zajęć dodatkowych
       • zajęcia wyrównawcze (prowadzone przez wychowawcę)
       • od klasy 6 drugi język obcy: niemiecki lub hiszpański w wymiarze 2 godz. tygodniowo
      3. W roku szk. 2021/2022 w godzinach popołudniowych odbywają się m.in. następujące zajęcia dodatkowe (w ramach czesnego):
       • Klub Młodego Odkrywcy (pod patronatem Centrum Nauki Kopernik) dla kl. 1-3        
       • Koło logicznego myślenia  
       • Warsztaty plastyczne                                                         
       • Szachy
       • Warsztaty teatralne
       • Poranek z książką   
       • Koła sportowe – m.in. gry i zabawy sportowe
       • Daję słowo – koło językowe   
       • Zajęcia umuzykalniające
       • Fakultety przedmiotowe od kl. 4
       • Koło gier planszowych od kl. 4
      4. W szkole pracuje terapeuta pedagogiczny, pedagog, psycholog oraz logopeda (zajęcia logopedyczne są płatne).
      5. Posiadamy pracownię plastyczną, przyrodniczą, informatyczną, salkę gimnastyczną, boisko, placyk zabaw i bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę.
      6. W szkole odbywają się zajęcia z katechezy/etyki.
      7. W godz. 14.00-17.30 funkcjonuje świetlica. Dzieci z kl. 1 mają swojego opiekuna.

     Zasady zostały zatwierdzone przez Zarząd SKT nr 26 STO w dniu 7 grudnia  2021 r.

      

                                                                                                                                                   Za Zarząd

                                                                                                                                          Prezes Koła nr 26 STO

                                                                                                                                              Marzenna Zapalska

      

     * W sytuacji utrzymującego się wysokiego zagrożenia epidemiologicznego spotkanie informacyjne, spotkania rekrutacyjne oraz rozmowy z rodzicami mogą odbyć się online.

      

      

      ZASADY REKRUTACJI - Zasady_rekrutacji_SSP1_nr_16_STO__07.12.2021.pdf

      

     Oświadczenie do pobrania

      

      

   • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO w Warszawie
   • sekretariat@szkola16sto.pl
   • (22) 625-15-12
   • al. Solidarności 113 c 00-140 Warszawa Poland