• SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ STYPENDIALNY

      

     Załącznik nr 1 do Uchwały ZARZĄDU SKT nr 26 STO
     Nr 15/XI/22.04.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. 

     SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ STYPENDIALNY zwany dalej „Funduszem solidarnościowym” - regulamin przyznawania stypendium uczniom/uczennicom SSP nr 16 STO, których rodzice/ prawni opiekunowie znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej w związku z negatywnymi skutkami rozprzestrzeniania się COVID-19.

     1.    Pomoc materialną w formie stypendium w związku z pandemią koronawirusa może otrzymać każdy uczeń/uczennica SSP nr 16 STO, którego/której rodzice/ opiekunowie prawni znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej związanej z ograniczeniem dochodów, utratą pracy przez jednego lub oboje rodziców/ opiekunów prawnych w związku z negatywnymi następstwami rozprzestrzeniania się COVID-19.
     2.    Na fundusz solidarnościowy składać się będą: nierozdysponowane środki z socjalnego funduszu stypendialnego w SSP nr 16 STO, środki pozyskane z oszczędności wynikających z częściowo ograniczonych wydatków ponoszonych przez szkołę oraz darowizn celowych.
     3.    Stypendia będą przyznawane przez komisję funduszu solidarnościowego w składzie: dwóch przedstawicieli Zarządu SKT nr 26 STO, dyrekcja SSP nr 16 STO. Posiedzenia komisji będą niejawne, protokołowane, powoływane z inicjatywy przewodniczącego komisji lub jednego z członków komisji, będą odbywać się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej. Decyzja komisji będzie ostateczna.
     4.    Osoby zainteresowane uzyskaniem stypendium prosimy o złożenie drogą mailową wniosku o przyznanie stypendium na adres: szkola16.sto@wp.pl. Wniosek powinien zawierać opis okoliczności uzasadniających starania o stypendium.
     5.     W szczególnych sytuacjach wniosek może złożyć wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń/uczennica, którego/której rodzina znalazła się w trudnej sytuacji finansowej.
     6.    Z funduszu nie mogą skorzystać dzieci członków komisji funduszu solidarnościowego.
     7.    Wnioski o uzyskanie pomocy materialnej będą rozpatrywane w możliwie najszybszym terminie, a pomoc będzie udzielana do końca bieżącego roku szkolnego tj. na maj 2020 r., czerwiec 2020 r.
     8.    Wnioski dotyczące uzyskania stypendium dla uczniów/uczennic, których rodzice/prawni opiekunowie znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji, za zgodą wnioskodawców, będą składane również do ZG STO w celu uzyskania dodatkowej pomocy finansowej. Warunkiem przyznania stypendium przez ZG STO jest przyznanie stypendium przez komisję funduszu solidarnościowego powołaną przez Zarząd SKT nr 26 STO.
     9.    Przyznane stypendium z funduszu solidarnościowego będzie odliczone od czesnego.


     Marzenna Zapalska
     Prezes Zarządu

   • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO w Warszawie
   • sekretariat@szkola16sto.pl
   • (22) 625-15-12
   • al. Solidarności 113 c 00-140 Warszawa Poland
   • https://sites.google.com/site/bipsp16sto/
   • Strona korzysta z plików cookies w celach realizacji swoich usług zgodnie z polityką cookies. Warunki dostępu i przechowywania plików mogą określić państwo w swojej przeglądarce.
   • Wszystkie grafiki wykorzystane na stronie są autorstwa naszych uczniów, powstały w trakcie warsztatów plastycznych.