• Zasady dobrej współpracy

    •  

     Zasady dobrej współpracy mają pomóc wszystkim zainteresowanym (uczniom, nauczycielom, rodzicom) w poznaniu i przestrzeganiu zasad obowiązujących w szkole.

      

     1. Godziny pracy szkoły
      1. Szkoła funkcjonuje w godz. 7.30-17.30.
      2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę w świetlicy w godz. 7.30-8.55 oraz 14.00-17.30.
      3. Wszyscy uczniowie przebywający w szkole przed rozpoczęciem zajęć niezwłocznie schodzą do świetlicy.
      4. O godz. 8.05 oraz od godz. 14.00 rozpoczynają się zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz zajęcia wyrównawcze.

        

     2.   Zasady bezpieczeństwa i higieny
      1. W czasie pobytu w szkole uczniowie  nie wychodzą poza teren szkoły.
      2. W pracowniach przedmiotowych, salce gimnastycznej i kuchence uczniowie przebywają tylko pod opieką nauczyciela; w gabinecie pomocy doraźnej – pod opieką pielęgniarki lub osoby dorosłej (dotyczy wyłącznie dzieci, które wymagają pomocy).
      3. Podczas przerw, przed lekcjami i po nich uczniowie nie biegają po schodach i korytarzach.
      4. Uczniowie mogą wyjść na dwór (w czasie przerwy śniadaniowej i obiadowej oraz po skończonych lekcjach) tylko za zgodą nauczyciela dyżurującego i w czasie jego obecności na dyżurze.
      5. Uczniowie mogą korzystać z pomocy dydaktycznych: komputera, magnetofonu, tablicy interaktywnej, laptopa tylko po uzyskaniu zgody nauczyciela.
      6. Sprzęt elektroniczny stanowiący wyposażenie klas i pracowni – m.in.  tablica interaktywna, TV, laptop – służy wyłącznie do celów dydaktycznych.
      7. W czasie wyjść poza szkołę (lekcje muzealne, wycieczki itp.) uczniowie klas 1-3 są ubrani w kamizelki odblaskowe. Odpowiedzialny za to jest wychowawca klasy lub inny nauczyciel – organizator wyjścia.

        

     3.    Boisko szkolne i teren wokół budynku szkoły
      1. Uczniowie mogą przebywać na boisku, placu zabaw i w ogrodzie wyłącznie pod opieką nauczyciela.
      2. Uczniowie korzystają z wyznaczonych do odpoczynku miejsc – nie wolno biegać po ogrodzie, przeskakiwać przez rośliny, wchodzić do fosy, łamać gałęzi.
      3. Gra w piłkę na boisku odbywa się wg grafiku ustalonego przez wicedyrektora na dany rok.
      4. W przypadku niskiej temperatury (poniżej -5/10°C) lub opadów deszczu/śniegu nauczyciel dyżurujący może zakazać wyjścia na boisko/teren wokół szkoły. Sytuacje sporne rozstrzyga wicedyrektor szkoły.
      5. W chłodne dni uczeń przed wyjściem na zewnątrz jest zobowiązany do zmiany obuwia i założenia, w zależności od pogody, odpowiedniego okrycia.
      6. Gdy nauczyciel pełniący dyżur na zewnątrz sygnalizuje zakończenie przerwy – uczeń jest zobowiązany przerwać grę/zabawę i wrócić do budynku szkoły. W miesiącach jesienno-zimowych należy przed wejściem do szkoły dokładnie wytrzeć buty, a bezpośrednio po wejściu do szkoły zejść do szatni, aby zmienić obuwie i zostawić kurtkę.
      7. Jeśli w czasie gry piłka zostanie wybita poza teren szkoły, uczeń zgłasza to nauczycielowi dyżurującemu lub innemu pracownikowi szkoły. Uczeń nie może sam wychodzić poza teren szkoły.
      8. Z urządzeń na placu zabaw mogą korzystać wyłącznie uczniowie z klas 1‑4 SP.

        

     4.   Savoir - vivre w jadalni
      1. Obiady wydawane są w dwóch turach, w godzinach ustalonych na dany rok szkolny przez dyrekcję.
      2. Przed obiadem należy umyć ręce.
      3. Najmłodsi uczniowie (z kl. 1 SP) wchodzą do jadalni pod opieką nauczyciela.
      4. W czasie oczekiwania na wydanie obiadu trzeba zachowywać się spokojnie i kulturalnie – niewłaściwe jest przepychanie innych, krzyczenie. Należy respektować miejsce w kolejce.
      5. Na obiad trzeba przychodzić punktualnie.
      6. W czasie spożywania obiadu obowiązują ogólnie przyjęte zasady kulturalnego zachowania. Należy:
       • we właściwy sposób korzystać ze sztućców,
       • nie biegać w jadalni,
       • nie krzyczeć,
       • nie wydawać dźwięków powszechnie uznawanych za niewłaściwe,
       • nie rozrzucać jedzenia,
       • korzystać z serwetek.
      7. Po spożytym posiłku należy złożyć sztućce i odnieść talerz do zmywalni.
      8. W czasie obiadu w jadalni mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek oraz nauczyciele dyżurni.
      9. W czasie obiadu nie korzystamy z telefonów i innych urządzeń elektronicznych.

        

     5. Telefony komórkowe/urządzenia elektroniczne
      1. Do godz. 15.00 uczniowie SP nie korzystają z telefonów komórkowych i  innego sprzętu elektronicznego (poza tym wykorzystywanym w czasie lekcji).
      2. W razie konieczności skontaktowania z rodzicami przed godz. 15.00 uczeń zgłasza się do sekretariatu albo zwraca się do wychowawcy (lub innego nauczyciela) o możliwość skorzystania z telefonu komórkowego.
      3. Po godz. 15.00 telefon  może być używany do kontaktu z rodzicami/rówieśnikami.
      4. Na terenie szkoły zabronione jest używanie telefonu do robienia zdjęć, filmów, włączania gier.
      5. Nagrywanie, robienie zdjęć, filmów za pomocą telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego jest możliwe tylko do celów związanych z zajęciami, w których uczestniczy dany uczeń, w obecności i za zgodą nauczyciela oraz za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej.
      6. W czasie lekcji telefon jest wyłączony/wyciszony.
      7. Jeśli uczeń nie przestrzega powyższych zasad, nauczyciel zwraca się do niego o wyłączenie telefonu i przekazanie go w czasie przerwy do sekretariatu. Sprzęt może być odebrany przez ucznia po zakończeniu zajęć. W przypadku, gdy taka sytuacja się powtarza, informowani są rodzice, a uczeń ma zakaz przynoszenia do szkoły telefonu/sprzętu elektronicznego przez miesiąc.

        

     6.     Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia wyrównawcze
      1. Szkoła oferuje bogatą propozycję zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia – fakultety i koła zainteresowań. Informacje o ofercie w danym roku jest udostępniania w II połowie września na tablicy informacyjnej.
      2. Z wiodących przedmiotów są organizowane zajęcia wyrównawcze.
      3. Uczeń ma prawo uczestniczyć w wybranych zajęciach fakultatywnych po uzyskaniu pisemnej zgody prowadzącego i rodzica.
      4. Jeśli nauczyciel danego przedmiotu, ze względu na trudności edukacyjne, widzi konieczność uczestniczenia ucznia w zajęciach wyrównawczych, stają się one dla ucznia obowiązkowe do czasu poprawy umiejętności z danego zakresu.
      5. Na zajęciach obowiązują zasady ustalone przez nauczyciela, w tym przede wszystkim: punktualność, dobre zachowanie, aktywne uczestnictwo.
      6. Uczeń łamiący zasady (nieprzygotowany, utrudniający prowadzenie zajęć, stale spóźniający się) może być czasowo odsunięty od uczestniczenia w zajęciach dodatkowych.
      7. W przypadku, gdy na dane zajęcia nie zgłasza się ustalona minimalna liczba uczestników lub ich liczba zmniejszy się w ciągu roku szkolnego, zajęcia będą odwołane. W szczególnych sytuacjach decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

        

     7. Zwolnienia/zaległości
      1. Zwolnienie z WF-u uczeń ma obowiązek dostarczyć nauczycielowi WF-u do dnia 5 września. Uczniowie zwolnieni z zajęć WF-u mają obowiązek przebywać w czasie lekcji pod opieką nauczyciela. Uczniowie ze starszych klas, mający zgodę na samodzielne wyjście ze szkoły, muszą dostarczyć zgodę od rodzica na wcześniejsze wyjście ze szkoły.
      2. W przypadku nieobecności w szkole do 3 dni uczeń ma obowiązek skontaktować się z rówieśnikami z klasy i nadrobić zrealizowany przez klasę program we własnym zakresie. W przypadku trudności uczeń zgłasza ten fakt nauczycielowi (ma prawo skorzystać z pomocy na zajęciach jak i z zajęć wyrównawczych).
      3. W przypadku nieobecności dłuższej niż 3 dni uczeń otrzymuje kserokopię materiałów, a w celu uzupełnienia zaległości bierze udział w zajęciach wyrównawczych.
      4. Każde zwolnienie z zajęć musi być przekazane pisemnie. Uczeń nie może być zwolniony z zajęć w wyniku rozmowy telefonicznej.
      5. Rodzic usprawiedliwia nieobecność dziecka w ciągu 2 tygodni od dnia zakończenia nieobecności. Po tym terminie nieobecność jest nieusprawiedliwiona.
      6.  O planowanych, dłuższych niż 5-dniowe nieobecnościach dziecka, rodzic jest zobowiązany poinformować wychowawcę.

      

     1.   Szatnia/szafki
      1. Od 2 września przez cały rok szkolny uczniowie zmieniają obuwie i zostawiają wierzchnie ubrania w szatni.
      2. W szatni ubrania wiesza się na wieszaku, a buty ustawia na podłodze lub wiesza w worku (unikamy jednorazowych, plastikowych toreb).
      3. Butów i ubrań nie można przechowywać w miejscach do tego nieprzeznaczonych (w szafkach, na parapecie, w świetlicy).
      4. Każdy uczeń otrzymuje do osobistej dyspozycji szafkę na materiały szkolne i rzeczy osobiste.
      5. Raz w miesiącu uczniowie robią porządek w indywidualnych szafkach w klasach.
      6. Wszystkie przedmioty i ubrania pozostawione poza określonymi miejscami (np. na parapetach, podłodze) są zbierane do pojemnika na rzeczy znalezione. Rzeczy, które nie  zostaną zabrane przez właściciela, są przekazywane raz w miesiącu na cele charytatywne.
      7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty oraz pieniądze przyniesione przez ucznia do szkoły.

        

     2.     Zasady ogólne
      1. Nauczyciele i uczniowie przychodzą do szkoły i na każdą kolejną lekcję punktualnie.
      2. Nauczyciele rozpoczynają i kończą lekcję o wyznaczonej w planie godzinie.
      3. Uczniowie i nauczyciele ubierają się stosownie, niewskazane są na ubraniach napisy lub symbole naruszające godność osób innych kultur, wyznań, ras lub promujące niezdrowy tryb życia.
      4. Na uroczystościach szkolnych (rozpoczęcie, zakończenie roku, spotkania świąteczne, egzaminy, uroczystości szkolne) uczniów obowiązuje strój galowy:
       • Chłopcy – długie, czarne lub granatowe spodnie, biała lub błękitna koszula, blezer albo marynarka.
       • Dziewczęta – sukienka, spódnica lub spodnie w stonowanym kolorze, biała lub niebieska bluzka, sweter albo marynarka.
      5. Na całym terenie należącym do szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, używania środków psychoaktywnych oraz leków w celach nieleczniczych.
      6. Uczniowie mają obowiązek korzystania z dziennika elektronicznego i logowania się raz w tygodniu.

        

     3.    Zasady obowiązujące Rodziców
      1. Rodzice w razie potrzeby są obecni na każdym dniu otwartym, utrzymują kontakt z wychowawcą i nauczycielami różnych przedmiotów, przychodzą na umówione rozmowy indywidualne. Zawsze uczestniczą w zebraniach klasowych.
      2. Rodzic ma obowiązek co najmniej raz w tygodniu zapoznawać się z korespondencją ze szkoły (dziennik elektroniczny Librus, strona internetowa szkoły, wiadomości elektroniczne).
      3. W szczególnych sytuacjach rodzic może umówić się na rozmowę z nauczycielem poza dniem otwartym. W takim przypadku należy skontaktować się z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny lub zgłosić taką potrzebę do sekretariatu. Nauczyciel nie może rozmawiać z rodzicem (prawnym opiekunem) w czasie, gdy pełni dyżur lub gdy sprawuje opiekę nad klasą.
      4. Przed umówionym spotkaniem z nauczycielem rodzic zgłasza się do sekretariatu i prosi o powiadomienie nauczyciela o swym przybyciu.
      5. W przypadku niemożliwości spotkania w umówionym terminie należy bezzwłocznie przekazać taką informację do sekretariatu szkoły.
      6. W czasie lekcji rodzic nie wchodzi do klasy.
      7. Rodzice korzystają z toalety znajdującej się naprzeciw księgowości lub na pierwszym piętrze obok pokoju reedukacji, pozostałe łazienki są wyłącznie do dyspozycji uczniów.
      8. Rodzice (lub opiekunowie) odbierający młodsze dzieci ze szkoły zgłaszają się do opiekuna świetlicy i oczekują na dziecko przy stoliku koło sekretariatu lub  na zewnątrz szkoły.
      9. Rodzice (opiekunowie) nie wchodzą do jadalni podczas obiadu i  prowadzonych zajęć świetlicowych (to miejsce pracy nauczycieli i zabawy dla wszystkich dzieci). Niewskazane jest przynoszenie tzw. jedzenia śmieciowego.
      10.  Rodzice prowadzą prywatne lub zawodowe rozmowy telefoniczne poza pomieszczeniami dla dzieci.

      

     1.    Legitymacje
      1. Każdy uczeń otrzymuje w sekretariacie (po złożeniu wniosku i zdjęcia) legitymację szkolną, która powinna być podpisana i podpieczętowana na dany rok oraz oprawiona w okładkę zabezpieczającą przed zniszczeniem.

      Zasady omówione przez wychowawców z uczniami SP i G, zatwierdzone przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 12 września 2016 r.  oraz zatwierdzone przez Radę Nauczycieli SSP nr 16 STO na posiedzeniu w dniu 21 września 2016 r. i Radę Nauczycieli SG nr 16 STO na posiedzeniu w dniu 28 września 2016.

                                                                                                              

                 Prezes SKT nr 26 STO                                                            Dyrektor ZS nr 16 STO

                 Marzenna Zapalska                                                         Beata Wiśniewska-Tomczak

      

                            

      

   • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO w Warszawie
   • sekretariat@szkola16sto.pl
   • (22) 625-15-12
   • al. Solidarności 113 c 00-140 Warszawa Poland
   • https://sites.google.com/site/bipsp16sto/
   • Strona korzysta z plików cookies w celach realizacji swoich usług zgodnie z polityką cookies. Warunki dostępu i przechowywania plików mogą określić państwo w swojej przeglądarce.
   • Wszystkie grafiki wykorzystane na stronie są autorstwa naszych uczniów, powstały w trakcie warsztatów plastycznych.